Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 07-08-2018

God save the King

betekenis & definitie

God save the King! of the Queen!

dat wil zeggen „God behoede den Koning!” of „de Koningin”, zijn de woorden, die het refrein vormen van het Engelsche volkslied. Dit laatste is vermoedelijk vervaardigd door den Engelschen dichter Carey, een onechten zoon van den graaf van Halifax. Voorts is het niet onwaarschijnlijk, dat de dichter, die zich in 1744 om het leven bragt, zich tot Händel gewend heeft met het verzoek, om daarbij de muziek te leveren. Het werd in het „Gentleman’s Magazine” geplaatst, en toen Arne, de componist der „Rule Brittannia”, het op het tooneel had doen zingen, was het weldra in ieders mond. De melodie is later door verschillende toonkunstenaars gewijzigd, doch de woorden zijn nog nagenoeg dezelfde, met uitzondering van den naam des Konings of der Koningin, die telkens verandering ondergaat. Sommigen meenen, dat het lied oorspronkelijk aldus luidde: „God Save great James, our King”, daar het bestemd was, om ter eere van Jacobus II in de R. Katholieke kapél te worden gezongen, — dat echter na den val van Jacobus II het volkslied in vergetelheid geraakte, totdat 60 jaar later zijn naam door dien van George vervangen werd. Volgens het gevoelen van sommigen is de muziek afkomstig van John Bull, die in 1591 organist was in de kapél van Koningin Elizabeth, in 1596 de betrekking waarnam van professor in de muziek aan het Greshamcollége, en in 1622 te Lübeck overleed.