Direct beleggen betekenis & definitie

Direct beleggen is de in de financiële en vastgoedmarkt algemeen gehanteerde, niet gespecifi-ceerde benaming voor het naar verwachting renderend investeren in een vastgoedobject, dan wel -beleggingsportefeuille, van het vrij beschikbare financiële vermogen, met een gegeven omvang, voor een bepaalde, dan wel onbepaalde, maar eindige periode, met daarbij directe beleidsmatige en operationele bemoeienis met de exploitatie ervan.

Zie ook: beleggen, beleid, exploitatie, indirect beleggen, markt, operationeel management en vastgoedmarkt.

Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

Zo wordt ten aanzien van het al dan niet direct-zijn van de belegging ook wel gesteld, dat er sprake moet zijn van een meerderheidsbelang van 50 % of meer in de investering en daarbij van een bepalende invloed op het uitvoerend management op basis van minimaal 50 % van de zeggenschap. In feite komt het opnemen van die percentages in de omschrijving van het begrip neer op het hebben van de meerderheid en daarmee de zeggenschap op beleidsmatig gebied. Een deelne-ming met slechts actieve beleidsmatige betrokkenheid zou dan volgens deze tweede omschrij-ving niet voldoende zijn. Voor de Verenigde Staten geldt overigens een percentage van 10 % of meer voor het directe vastgoed in plaats van de hiervoor genoemde 50 %, wat de subjecti-viteit van de begripsomschrijving duidelijk maakt.

Zie ook: deelneming.

Bij beide interpretaties doet het er niet toe, of de operationele bemoeienis met de exploitatie zelf ingevuld wordt, of slechts de zeggenschap zelf uitgeoefend wordt, dan wel dat er sprake is van outsourcing. En daarbij van een aangegane opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie met een externe vastgoedmanagement-organisatie, al dan niet op basis van discretionair beheer. Een dergelijke relatie met een vastgoedmanagement-organisatie kan beschouwd worden als een verlengstuk van de eigen organisatie en gerekend worden tot de eigen invloedssfeer. Dat geldt zeker in het geval van een moeder/dochter-relatie tussen de betrokken ondernemingen, zoals in het geval van op de uit de organisatie gehaalde en op afstand geplaatste afdeling vastgoed van een belegger, met de toegekende functie van de zorg voor het ‘assetmanagement’. Zie ook: assetmanagement, beheer, beheerder, belegger, discretionair assetmanagement, onder-neming, organisatie, outsourcing, vastgoed en vastgoedmanagement-organisatie.

Tags: assetmanagement – beheer – beheerder – beleggen – belegger – beleid – deelneming – discretionair assetmanagement – exploitatie – indirect beleggen – markt – onderneming – ope-rationeel management – organisatie – outsourcing – vastgoed – vastgoedmanagement-organisatie – vastgoedmarkt.