Belegging betekenis & definitie

Belegging is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor een verkregen zaak, of recht, waarin de daarvoor vereiste financiële middelen zijn geïnvesteerd vanuit het oogpunt van het beleggen daarin.

Ook wel genoemd: asset.

Zie ook: asset, beleggen, middelen, recht en zaak (zaken).

Een belegging wordt algemeen in een beleggingsportefeuille opgenomen en draagt dan bij aan het resultaat van die portefeuille, naar het eraan toegekende gewicht binnen die portefeuille. Een belegging heeft dan ook twee toe te kennen waarden, namelijk in absolute zin wat de in-vestering daarin heeft opgeleverd en in relatieve zin wat het aan het totaalresultaat heeft bijge-dragen. Zie ook: beleggingsportefeuille, investering en waarde. Die relatieve bijdrage is onder te verdelen naar drie typologieën, te weten:

•De ‘matcher’: Het beperken van fluctuaties tussen de hoogte van de aangegane verplichtingen en de waarde, die daar als dekking tegenover moet staan.
•De ‘return driver’: Het verhogen van het rendement.
•De ‘diversifier’: Het verminderen van het totale risicoprofiel van de portefeuille via het effect van diversificatie.

Zie ook: beleggingsportefeuille, investering en waarde diversificatiepotentieel, rendement, risicoprofiel en verplichting (openstaand).

Tags: asset – beleggen – diversificatiepotentieel – middelen – recht – rendement – risicoprofiel – verplichting (openstaand) – zaak (zaken).