Rijksoverheid

Begrippenkader rijksinspecties

Gepubliceerd op 20-01-2017

2017-01-20

Toezicht

betekenis & definitie

Toezicht is het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

Bovenstaande definitie komt voor in de achtereenvolgende Kaderstellende Visies op Toezicht. Deze definitie is overgenomen van de Algemene Rekenkamer. Toezicht wordt in deze definitie beschouwd als een uitvoerend proces waarin verschillende activiteiten plaatshebben: informatie verzamelen, beoordelen en eventueel interveniëren. Deze instrumentele definitie is van toepassing op alle soorten toezicht.

Toezicht houden is een van de methoden om naleving te bevorderen en/of de kwaliteit te verhogen. De veronderstelling is dat de wetenschap dat er toezicht wordt gehouden, stimulerend werkt op de spontane naleving, vooral bij burgers en bedrijven die de baten en lasten van naleven tegen elkaar afwegen.

Gebruik Alle inspecties en alle andere toezichthouders houden toezicht. Het is de essentie van hun werk. De term toezicht wordt vaak zowel in brede als in enge zin gebruikt. In brede zin is het de overkoepelende term voor al het inspectiewerk in combinatie met het woord handhaving. In enge zin bedoelt men het als het concrete werk van een inspecteur: het verzamelen van informatie middels bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, het beoordelen van de verzamelde informatie en het al dan niet op basis daarvan handhavend optreden.