Rijksoverheid

Begrippenkader rijksinspecties

Gepubliceerd op 20-01-2017

Interbestuurlijk toezicht

betekenis & definitie

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht op de wijze van uitoefening van publieke taken die door de wet zijn opgedragen aan andere overheden.

Interbestuurlijk toezicht is onderdeel van de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de andere overheden. De volgende beschrijving van de adviescommissie Alders illustreert dat: “Interbestuurlijk toezicht is het geheel van processen dat plaatsvindt in het kader van de rechtsbetrekkingen tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten, de WGR-regio’s en de waterschappen, die gaan over de beoordeling van de taakbehartiging van de lagere door de hogere overheden.” De afgelopen jaren zijn de bestuurlijke verhoudingen opnieuw bezien en in dat kader is ook het interbestuurlijk toezicht op de schop genomen.

Het resultaat is een ingrijpende wijziging van het interbestuurlijk toezicht. Per 1 oktober 2012 is de wet Revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Met deze wet is het interbestuurlijk toezicht op de provincies en gemeenten vereenvoudigd. Het interbestuurlijk toezicht wordt in beginsel belegd bij de bestuurslaag die een niveau hoger ligt. Dit betekent dat het provinciebestuur toezicht houdt op de gemeente en dat het Rijk toezicht houdt op de provincie. Zo worden de provincies op het gebied van omgevingsvraagstukken de toezichthouder op gemeenten en treedt de rijksinspectie terug.