Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

goederen

betekenis & definitie

o. (mv.), alle stoffelijke en onstoffelijke middelen die dienen ter behoeftebevrediging.

(e) economie. In economische zin is onder het begrip goederen mede begrepen de dienstverlening. Kenmerkend voor de economische goederen is hun schaarste, in die zin dat voor hun verkrijging zekere offers (kosten) moeten worden gebracht. Bovendien zijn zij alternatief aanwendbaar. In de moderne tijd zijn goederen, zoals frisse lucht en schoon water, schaars geworden. Ook de produktiefactoren arbeid en natuur worden wel eens als goederen opgevat, daar ze rechtstreeks in behoeften voorzien. recht.

In juridische zin verstaat men onder goederen het geheel van stoffelijke en onstoffelijke vermogensbestanddelen (genomen in tegenstelling tot zaken: stoffelijke voorwerpen, hetzij roerende, hetzij onroerende). Het geldend Ned en Belg. BW haalt de begrippen zaak als stoffelijk voorwerp en zaak als vermogensbestanddeel door elkaar. Het Ontwerp Nieuw Ned. BW gaat uit van een onderscheiding tussen stoffelijke zaak enerzijds en vermogensbestanddeel anderzijds, waaronder ook een onstoffelijke zaak kan vallen. Vermogensbestanddelen in laatstgenoemde zin worden hier samengevat onder het begrip goederen en aldus onderscheiden gezien van zaken.