Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 05-01-2019

afbeelding

betekenis & definitie

afbeelding - af'beelding, v. (-en), 1. het afbeelden; 2. beeld van iets dat in werkelijkheid of in gedachte bestaat; (in het bijzonder) grafisch beeld, prent, plaat: lijst van afbeeldingen (in een boek); 3. duidelijke, levendige beschrijving; 4. zinnebeeldige voorstelling; 5. betrekking (correspondentie) tussen twee figuren waarbij aan ieder punt van de ene figuur één punt van de andere figuur is toegevoegd.

WISKUNDE. Elke correspondentie tussen verzamelingen van elementen, waarbij aan elk element van de ene verzameling volgens een vaste wet een of meer elementen van een andere verzameling worden toegevoegd, is een afbeelding. Eén van de verzamelingen is vaak van meetkundige aard; ook kunnen beide verzamelingen een meetkundig karakter hebben. Zo kunnen de reële getallen op de punten van een rechte lijn afgebeeld worden. Dat betekent dat men aan elk reëel getal een punt van de lijn kan toevoegen, b.v. het punt dat op een afstand gelijk aan het getal tot een gegeven punt P van de lijn ligt, en omgekeerd dat bij elk punt van de lijn een getal behoort, nl. de afstand van het punt tot punt P. Een bekende afbeelding in de meetkunde is de afbeelding van de punten van een bol op die van een plat vlak (stereografische projectie) die bij de vervaardiging van landkaarten een rol speelt. verwantschap.
NATUURKUNDE. Elektrische afbeelding of spiegeling is een methode die in verschillende elektrostatische vraagstukken wordt toegepast om het elektrisch veld en de verdeling van de lading van in het veld aanwezige geleiders te bepalen (elektrostatica). Gevraagd is b.v. het elektrisch veld te bepalen dat optreedt wanneer een in punt A geplaatste lading e zich bevindt tegenover een zeer groot metalen vlak dat met de aarde verbonden is. Men denkt zich nu in punt A' (het spiegelbeeld van A ten opzichte van het vlak) een lading in die tegengesteld is aan e. Nu kan bewezen worden dat het elektrisch veld, dat zou optreden wanneer alléén deze twee ladingen aanwezig waren (en niet het metalen vlak), hetzelfde is als het gezochte veld, dat door de lading e en het vlak ontstaat. Daar het veld van de beide puntladingen gemakkelijk kan worden berekend, heeft men de oplossing van het vraagstuk gevonden door de lading als het ware in een ander punt ‘af te beelden’. De aldus gevonden oplossing is geldig in het gebied rechts van het geleidende vlak. Links van het vlak is het veld nul: een geleidende plaat schermt elektrostatische velden geheel af.