Europees Parlement betekenis & definitie

Het Europees Parlement (EP) is een instelling van de Europese Unie. Het EP bestaat uit 750 leden plus een voorzitter. De voornaamste bevoegdheden van het Europees Parlement zijn:

• Besluitvormend: beraadslaging over regelgevende voorstellen van de Commissie. Is samen met de Raad betrokken bij het wetgevingsproces, vaak zelfs als medewetgevende instantie, via verschillende procedures (medebeslissingsprocedure, goedkeuringsprocedure, raadplegingsprocedure).

• Controlerend: Controle op de benoeming van de (leden van de) Europese Commissie (en de mogelijkheid om deze te ‘weigeren’). Kan de Commissie gedurende de zittingstermijn van vijf jaar als geheel tot aftreden dwingen (NB: geen individuele leden). Mogelijkheid schriftelijke en mondelinge vragen te stellen aan Commissie en Raad over hun beleid.

• Budgettair: Het EP deelt met de Raad volledige begrotingsbevoegdheid door het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, door deze executoir te maken door middel van de handtekening van de voorzitter van het Parlement en door toe te zien op de uitvoering daarvan. Daarnaast kiest het EP een ombudsman die eventuele klachten in ontvangst neemt van burgers van de Unie over het optreden van instellingen en organen van de EU. Tenslotte kan het EP een tijdelijke enquetecommissie aanstellen. De bevoegdheden van zo’n commissie zijn niet beperkt zijn tot de activiteiten van de communautaire instellingen, maar kunnenzich ook uitstrekken tot het optreden van de lidstaten bij de uitvoering van het EU-beleid.