Zeven Haagsche Heeren betekenis & definitie

Zeven Haagsche Heeren - Een zevental aanzienlijke Hagenaars, meerendeels leerlingen van Bilderdijk en op één na allen rechtsgeleerden, die in 1842 een bezwaarschrift indienden, getiteld: „Adres aan de alg. synode der Ned. Herv.

Kerk over de Formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur”. Het was opgesteld door Groen van Prinsterer en geteekend door Hogendorp, Gevers, Capadose, Elout, Singendonck en v. d.

Kemp. Het adres verlangde o.a., dat de Ned.

Herv. Kerk de anti-Christelijke leer der → Groninger School zou veroordeelen.

De synode gaf nul op het request. Toen richtten de heeren zich tot de gemeente in een brochure.

Van dien tijd af dateeren de kerkstrijd en de → schoolstrijd in de Ned. Herv.

Kerk. Lammertse