Vermogensratio’s betekenis & definitie

Deze categorie financiële kengetallen draait om de weerbaarheid van de onderneming, oftewel de mate waarin de onderneming financiële tegenwind kan doorstaan. Hier worden twee van de belangrijkste vermogensgerelateerde kengetallen genoemd.

- Solvabiliteitsratio: Het vreemd vermogen gedeeld door het eigen vermogen (EV/VV). Dit kengetal geeft de mate aan waarin de onderneming afhankelijk is van eigen vermogen of van externe financiering. Een hoge solvabiliteit betekent dat de onderneming een grotere financiële weerbaarheid heeft en daarmee een lager risicoprofiel. Het is voor zo’n onderneming relatief eenvoudiger om geld te lenen. In 10.3 werd aangegeven dat het belangrijk is om naar een optimale verhouding te streven tussen vreemd en eigen vermogen en daarmee rekening te houden bij het aantrekken van vermogen voor het invullen van de financieringsbehoefte. Deze optimale verhouding is sterk bedrijfstakafhankelijk.
- Rentedekkingsratio: De operationele kasstroom (inkomsten vóór rente en belastingen) gedeeld door de jaarlijkse rentebetalingen. Dit kengetal geeft de capaciteit aan van de onderneming om aan zijn betalingsverplichtingen voor externe financieringsbronnen te voldoen. Hoe hoger deze ratio, hoe beter de organisatie in staat wordt geacht om additioneel vreemd geld aan te trekken. Als vuistregel wordt gesteld dat een ratio van drie relatief hoog is en een ratio van één relatief laag, hoewel dit cijfer wederom in relatie dient te worden bezien met de specifieke bedrijfstak.