Financiële kengetallen betekenis & definitie

Voor buitenstaanders is het vaak lastig om een businessplan te beoordelen. Dat is logisch omdat ze het niet zelf hebben opgesteld. Zo hebben beoordelaars vaak minder inhoudelijke kennis van het specifieke marktsegment waarin de onderneming opereert dan de opstellers hebben.

Ook hebben de opstellers van het businessplan zich intensief met de cijfers bemoeid, waarmee ze voor hen zijn gaan leven. Een buitenstaander zal moeite hebben om datzelfde empathische niveau te bereiken. Om die reden maken beoordelaars van businessplannen veelvuldig gebruik van financiële kengetallen. Dit zijn rekenregels en maatstaven die een plan beter vergelijkbaar maken met externe gegevens en andere plannen. De uitkomsten geven een indicatie van belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering, zoals de winstgevendheid, de liquiditeit en het rendement.

Beoordelaars plaatsen de uitkomsten naast het gemiddelde in de specifieke branche of in vergelijkbare markten, dan wel naast een directe concurrent. Vandaar uit gaan zij op zoek naar verklaringen voor deze verschillen. Is hiervoor een logische verklaring te geven? Is bijvoorbeeld het business model anders wat een verschillende uitkomst legitimeert? Misschien fabriceert de nieuwe bedrijfsactiviteit het product volledig zelf, terwijl de naaste concurrentie hallfabrikaten inkoopt. Dit geeft bijvoorbeeld een volledig ander beeld van kapitaalbeslag en brutomarge. Of misschien zijn de opstellers te optimistisch geweest in hun projecties?

Om vervelende vragen voor te zijn, maar ook om de eigen bedrijfsvoering goed te kunnen interpreteren en de sterkten en zwakheden goed te leren kennen, is het zinvol om eerst zelf na te gaan wat de financiële kengetallen uit het businessplan zijn. Probeer de uitkomsten ook zoveel mogelijk te vergelijken met de concurrentie of het gemiddelde in de branche. Onderstaand wordt een selectie van de belangrijkste kengetallen gegeven, gegroepeerd per aandachtsveld