Financiële Rapportage betekenis & definitie

Welke informatie wordt eruit gehaald en hoe laten de opstellers dit zien? En op welke wijze wordt deze informatie gepresenteerd? Wat de opstellers van het businessplan in elke geval moeten presenteren, zijn:

- Netto contante waarde
- Terugverdientijd van de investering
- De investeringslasten (‘Capex’) en de ontwikkelingen daarin
- De operationale lasten (‘Opex’) en de ontwikkelingen daarin

Daarbij is het aan te raden om deze kerncijfers grafisch weer te geven. Een goed grafisch overzicht zegt meer dan rijen cijfers. Zo kunnen de componenten van de netto contante waarde als volgt worden weergegeven:

Individuele componenten netto contante waarde
Figuur 15.2: Individuele componenten netto contante waarde

Uit figuur 15.2 is af te lezen dat de totale netto contante waarde positief is. Deze weergave van componenten van de netto contante waarde wordt een watervalanalyse genoemd. Met deze weergave valt gelijk te zien wat de belangrijkste bijdrage levert aan de NCW en wat de grootste kostenposten zijn. In de figuur is bijvoorbeeld af te lezen dat de eindwaarde van de NCW een belangrijk aandeel heeft. Als deze buiten beschouwing wordt gelaten, is de netto contante waarde zelfs negatief. Belangrijk is het ook om de ontwikkeling van de vrije kasstromen grafisch te laten zien. Figuur 15.3 geeft de kasstromen per jaar weer. De rode lijn weerspiegelt de ontwikkeling van de cumulatieve kasstroom. De terugverdientijd van de investering is het aantal jaren vanaf heden tot waar de rode lijn door de nullijn gaat. In dit voorbeeld is dit dus vijf jaar.

Voorbeeld ontwikkeling vrije kasstroom
Figuur 15.3: Voorbeeld ontwikkeling vrije kasstroom

Managementcockpit
Voor gevorderde spreadsheetgebruikers, of voor hen die de beschikking hebben over goede software of een externe expert, is het sterk aan te raden om een ‘managementcockpit’ te maken, als grafische samenvatting van het financiële model. Een managementcockpit geeft de belangrijkste variabalen en uitkomsten van het financiële model weer. Deze cockpit kan in de presentatie van het businessplan worden gebruikt om de financiële getallen toe te lichten. De redenen die sterk voor zo’n cockpit spreken zijn:

- Grafische weergave communiceert beter dan cijferrijen
- Het is interactief: de cockpit laat direct de gevolgen zien van mutaties die direct in het model kunnen worden ingegeven. Dit stimuleert besluitvorming ter plekke.

Weergave van de belangrijkste uitkomsten van het financiële model vindt in de management cockpit plaats door middel van overzichtelijke grafieken. Dit kunnen grafieken zijn die bijvoorbeeld de netto contante waarde, de gerealiseerde winst, de omzetontwikkeling en de kasstroomontwikkeling weergeven. Tevens wordt in de management cockpit het management de mogelijkheid gegeven te experimenteren met verschillende scenario’s. Ook worden in de management cockpit vaak knoppen aangebracht om de belangrijkste invoergegevens, zoals de verkoopprijs, de kostprijs, de marktgroei en het verwachte marktaandeel te variëren, zodat belangrijke “What-if”vragen kunnen worden beantwoord. Figuur 15.4 geeft een voorbeeld hoe zo’n cockpit eruit kan zien.