Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Zwanger

betekenis & definitie

adj., swier, (heech en) dreech; — zijn, jongwiif, yn ’e bloei, net allinne wêze, (wer) mei moatte, eat ûnder ’e skelk, in stik yn ’e skelk hawwe, in spiker yn 'e foet hawwe, fan 'e baen moatte.