Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Niets

betekenis & definitie

pron., neat; totaal —, gjin byt, bean, sprút(sel), sprusel, spui-uit, spoen, spier, drip, grevel, grissel(tsje), brui; — minder, gjin hier minder; er is — aan, der is rook noch smaak oan; dat wordt —, der komt neat fan op ’e hispel, hespel; van — af beginnen, út de groun wei komme, fan ûnder ôf bigjinne; er komt — van, it bliuwt yn it suden hingjen; er is — meer, alles is op en wei.