Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Dan

betekenis & definitie

adv., dan; nu en —, út en troch, altomets, by nou en by dan; conj., as.