Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Gepubliceerd op 02-10-2020

Heemraadschap

betekenis & definitie

Vanouds de gangbare benaming voor een waterschap, een instelling die zich bezighoudt met waterkering en waterbeheer (af- en toevoer, zuivering, dijkonderhoud, enzovoort enzovoort) Het bestuur van de waterschappen bestaat uit een dijkgraaf en heemraden De oude aanduiding ‘heemraad’ gold oorspronkelijk als benaming van de vertrouwensmannen die in de dorpen belast waren met allerlei taken die betrekking hadden op de ‘heem’, dat wil bijvoorbeeld zeggen de grond, de waterkeringen, de afwatering en de wegen. Daarbij traden zij ook als rechters op in de zaken die deze ‘heem’ betroffen.

Toen in de Franse tijd de gemeenten een veel duidelijker bestuurlijke rol gingen spelen, werd aan de heemraden de zorg voor de waterhuishouding (die immers niet aan de gemeentegrenzen was te koppelen) toevertrouwd. Pas in 1841 is aan de al genoemde rechtsprekende functie een einde gemaakt, sindsdien zijn de heemraden nog uitsluitend belast met het bestuur en het administratieve beheer van het desbetreffende waterschap. De heemraden worden gekozen door de ingelanden, dat zijn de in de lasten delende inwoners van het waterschap. Wat betreft het waterstaatkundig bestuur behoort de Zaanstreek tot het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, zetelend in Schagen, waarin dus ook door de Zaanse ingelanden gekozen vertegenwoordigers zitting hebben.

< >