Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Object

betekenis & definitie

wordt vrijwel in denzelfden zin gebruikt als ons voorwerp, dat er de letterlijke vertaling van is. Zoo komt object voor in de taalkunde, in den zin van lijdend voorwerp; in allerlei wetenschappen, om het voorwerp van onderzoek aan te duiden en in het algemeen om aan te geven, iets, dat iets ondergaat of lijdt.

Al kan het woord volgens zijn afleiding niet van personen gebezigd worden, zoo is het allengs ook voor personen in gebruik gekomen.