Synoniemen van zuivering

2020-02-19

zuivering

Na parate executie, betaling van de koopprijs en levering is het registergoed vrij van alle rechten van hypotheek, beslagen en beperkte rechten die voorheen tegen de verkoper konden worden ingeroepen.

2020-02-19

Zuivering

Zuivering, in Nederland vond na de Tweede Wereldoorlog een zuivering plaats onder personen die met de Duitse bezetter hadden samengewerkt (→ collaboratie, → politieke delinquenten). Zij stond los van de strafrechtelijke vervolging via de bijzondere rechtspleging. De grondslag voor de zuivering van het ambtenarencorps en de rechterlijke macht was het Zuiveringsbesluit van 13.1.1944. De volgens dit besluit opgelegde sancties konden variëren van eervol ontslag tot een berisping. Ook voor ander...

2020-02-19

Zuivering

Zuivering is het teniet gaan van alle op het verkochte goed rustende hypotheken en het vervallen van de ingeschreven beslagen, alsook de beperkte rechten die niet tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden, door de levering ingevolge een excutoriale verkoop en de voldoening van de koopprijs.

2020-02-19

zuivering

zuivering - zelfstandig naamwoord uitspraak: zui-ve-ring 1. het zuiver maken ♢ de zuivering van oppervlaktewater is een lastig proces Zelfstandig naamwoord: zui-ve-ring de zuivering Synoniemen reiniging Tegenstellingen verontreiniging

2020-02-19

zuivering

zuivering - Zelfstandignaamwoord 1. het zuiveren of het gezuiverd worden 2. het verwijderen, uitschakelen van elementen die als onbetrouwbaar worden beschouwd ♢ Jozef Stalin liet gruwelijke zuiveringen uitvoeren die tientallen miljoenen het leven kostten 3. (juridisch) opheffing Woordherkomst Naamwoord van handeling van zuiveren met het achtervoegsel -ing Verwante begrippen [1] loutering, reiniging, [2] heksenjacht, pogr...

2020-02-19

Zuivering

Het resultaat van kritische reflectie op eigen waardeoordelen en verklaringen, dat ruimte schept voor de ander om te verschijnen zoals hij kan en wil zijn.

2020-02-19

zuivering

Het zuiveren*. Dat Hitler de massale zuiveringen eind jaren 30 in het Rode Leger en de nederlaag tegen de Finnen in 1939 met belangstelling had gevolgd, lag dus voor de hand. NRC Handelsblad, 11-08-2000

2020-02-19

Zuivering

Zuivering. Wanneer een pand, met hypotheken bezwaard, verkocht wordt, kan het daarvan gezuiverd worden, indien de verkoop plaats heeft in tegenwoordigheid van den kantonregter, die daarna zorgt, dat de hypotheken naar rangorden worden uitbetaald, voor zoover zulks door middel der opbrengst van het pand mogelijk is.

2020-02-19

Zuivering

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland niet alleen strafrechtelijk opgetreden tegen collaborateurs maar er werd ook gezuiverd. De zuivering was reeds in Londen voorbereid en op 18 juli 1946 werd door de Staten-Generaal een Zuiveringswet aangenomen. Binnen beroepsgroepen werden onderzoekscommissies ingesteld om vast te stellen of men met de vijand geheuld had. Sancties die ter beschikking van de zuiveringscommissies stonden waren beroeps-, publicatie-, en tentoonstellingsverboden. Tussen 194...

2020-02-19

Zuivering

van steenkoolgas. Hierbij wordt onderscheiden in natte en droge zuivering. De natte z. betreft het wasschen van het ruwe gas met vloeistoffen, die de onzuiverheden opnemen (→ Ammoniakwasscher). De droge z. geschiedt met → ijzeraarde. Het gas laat men door eenige lagen ijzeraarde gaan in ijzeren kisten, zuiverkisten genaamd. De ijzeraarde bindt de zwavelwaterstof tot zwavelijzer, dat met zuurstof van de lucht weer omgezet wordt in ijzeraarde en vrije zwavel.de Wilde.