Wat is de betekenis van Veen?

2019
2022-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

veen

veen - Zelfstandignaamwoord 1. een terreintype, waarvan het karakter wordt bepaald door ophoping van plantenresten onder natte omstandigheden. venen kunnen zowel door grondwater (matige zuurgraad, laagveen) als regenwater (hoge zuurgraad, hoogveen) gevoed worden 2. een grondsoort, ontstaan uit dit soort terreinen

Lees verder
2018
2022-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

veen

veen - zelfstandig naamwoord 1. grondsoort die bestaat uit verkoolde plantenresten ♢ dit hele dorp is gebouwd op veen Zelfstandig naamwoord: veen het veen

Lees verder
2017
2022-05-17
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Veen

Veen is een grondsoort met 15-100% humus/organische stof (NEN 5104). Humus is het slecht afbreekbare deel van de organische stof in de bodem. Organische stof is al het dode organische materiaal dat in de bodem aanwezig is. Humus wordt gevormd door de ontbinding van plantaardig en dierlijk materiaal (Wikipedia).

2015
2022-05-17
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Veen

Grondsoort die hoofdzakelijk bestaat uit gedeeltelijk verkoolde resten van organisch materiaal, bomen, planten en kleine diertjes met een vochtgehalte van meer dan 75%.

1999
2022-05-17
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Veen

Ontstaat door de ophoping van afgestorven plantenresten in een natte, zuurstofarme omgeving. Tussen de oprukkende zee en het zandlandschap ontstond vanaf ca. 8.000 jaar geleden een veengordel, die zich geleidelijk uitbreidde. Ook vormde zich veen in lage delen van het landschap, zoals beekdalen en geïsoleerde laagten. Het betreft relatief voed...

Lees verder
1985
2022-05-17
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

VEEN

dorp in de gemeente Aalburg, in het Land van Heusden en Altena, was tot 1 jan. 1973 een zelfstandige gemeente, 720 ha groot en met 1580 inwoners; middelen van bestaan zijn akkerbouw, tuinbouw en veeteelt. Veen heeft een kerk, die al uit omstreeks 1100 stamt, de toren uit de 13de eeuw; tijdens de reformatie kwam deze aan de Ned. Hervormde

Lees verder
1984
2022-05-17
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

veen

Als in een waterrijk milieu meer organisch materiaal wordt gevormd dan afgebroken, kan er veen worden gevormd. Het afgestorven plantenmateriaal hoopt zich op onder de waterspiegel (zuurstofarm milieu) en wordt onvolledig afgebroken. Het samengeperste, gedeeltelijk verteerde materiaal noemt men veen. Afhankelijk van de plantensamenstelling, de plaat...

Lees verder
1981
2022-05-17
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

veen

zie turf en veenmoeras.

1973
2022-05-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Veen

o. (venen), 1. grondsoort vnl. bestaande uit verkoolde planteresten, grondstof voor turf ; 2. streek waar de bodem uit veen bestaat (vgl. hoogveen en laagveen); (zegsw.) als men in het veen is, ziet men op een turfje niet, waar veel is, behoeft men niet te sparen. In geologisch opzicht valt veen onder de organogene sedimentgesteenten. Het vormt he...

Lees verder
1954
2022-05-17
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Veen

(bodemk.) is het gesteente, dat geheel of grotendeels uit halfvergane plantendelen is opgebouwd. Het is een organisch sediment. Het ontstaat, als er meer plantenmateriaal wordt gevormd dan er in dezelfde tijd kan vergaan. De vorming is afhankelijk van de plantengroei, dus ook van het klimaat, de temp. en de neerslag.Plantenresten worden afgebroken...

Lees verder
1952
2022-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Veen

s.n., fean (it).

1950
2022-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Veen

o. (venen), 1. aard- of grondsoort, grotendeels samengesteld uit gedeeltelijk verkoolde plantenstoffen, grondstof voor turf: in het Westen van Nederland bestaat de bodem voor een groot deel uit veen ; vgl. laag-, hoogveen ; het veen aansnijden, tot turf verwerken; 2. streek waar de bodem uit de onder 1. genoemde grondsoort bestaat; &...

Lees verder
1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

veen

o. venen (aardsoort; zie v e e n s t o f; turfland): men onderscheidt hoogveen en laagveen; z. ald.; zegsw. in het veen ziet men op geen turfje; die in het veen zit, ziet op geen turfje; die overvloed heeft kan wel iets missen, de winnende hand is mild.

1933
2022-05-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Veen

sedimentlaag, ontstaan uit gedeeltelijk vergane plantendeelen, n/d ligging boven of ónder den waterspiegel verdeeld ia hoog-v. en laag-v. Beide rijk aan koolstof; v. wordt afgegraven en gedroogd, gebruikt als korte, harde en lange, zachte turf. Na de afgraving v, hoog-v. komt zandgrond te voorschijn; d/d afgraving v. Jaag-v. ontstaan plassen...

Lees verder
1933
2022-05-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Veen

is een organische afzetting, die hetzij in water, hetzij op een moerassigen bodem gevormd is en in humus wordt omgevormd. Men kan de venen in onze streken in verband met hun ontstaan indeelen in: Autochthone v.: weer te verdeelen in: a) Lacustrische venen} zoetwatervenen / brakwatervenen b) Fluviatiele venen} riviervenen / deltavenen. c) Phreatis...

Lees verder
1928
2022-05-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Veen

Onder Turf schreven wij al over veenvorming. In ondiep water leven zeer veel kleine plantaardige en dierlijke organismen. Ze vermenigvuldigen zich snel, maar sterven ook spoedig en zakken naar den bodem, waar zij in den loop der jaren tot rottingsslik overgaan. De gassen, die bij deze rotting ontstaan, ontwijken (moerasgas). Op den duur zal de pla...

Lees verder
1916
2022-05-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Veen

Veen - een sediment, dat ontstaan is door afgestorven en afgevallen plantendeelen en waarvan de lagen bestaan uit een ophooping van koolstofrijke plantenstoffen, door gedeeltelijke ontleding gevormd. Naar de omstandigheden, waaronder zich venen hebben gevormd, onderscheiden wij hoogveen en laagveen, waarvan het laatste overgaat in het hoogveen door...

Lees verder
1898
2022-05-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VEEN

VEEN - o. (venen), eene aard- of grondsoort grootendeels samengesteld uit gedeeltelijk verkoolde plantenstoffen; grondstof voor turf; laagveen; hoogveen; het veen aansnijden, tot turf verwerken; (spr.) in het veen komt het op geen turfje aan, waar veel is behoeft men niet te sparen: — turf naar de venen sturen, nutteloos werk verrichten.

Lees verder
1870
2022-05-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Veen

zie Turf.

1869
2022-05-17
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Veen

1) dorp in Noord-Braband, circa anderhalf uur gaans ten N. N. W. van Heusden; met onderhoorigheden 1000 inw.; werd 1564 afgebrand door de Gelderschen; leed veel in den watervloed Jan. 1809.2) het Veen, of hel Rheensche Veen, gewone benaming voor het vlek Veenendaal.

Lees verder