2020-01-27

Straatmeubilair in Broek in Waterland

Originele 18de-eeuwse straatlantaarns op hoge hardstenen palen staan bij het huis Havenrak 25-29 en aan de westzijde van de kerk, tegenover Kerkplein 13. Bij die laatste is op de voet de hoogste waterstand van de overstroming van 1825 aangegeven. Op het plein aan de oostzijde van de kerk bevindt zich een gietijzeren dorpspomp.

2019-06-06

Broek in Waterland

Broek in Waterland - Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland, ten noordoosten van Amsterdam, 18,89 km2 (laagveen en klei), 2575 inw.; 10,5% r.k., 40,5% n.h., 5,0% geref., 5,5% overige en 38,5% g. kerkg. De gemeente omvat de dorpen Broek, Zuiderwoude en Uitdam (vroeger vissersplaats). Er zijn vele mooie houten huizen. De kerk is uit de 16e eeuw. Veehouderij; forensen op Amsterdam. Het gebied is rijk aan vogels, die deels beschermd worden.GESCHIEDENIS. Broek in Waterland dateert uit de 13e eeuw....

2018-03-19

Broek in Waterland

Broek in Waterland is een Noord-Hollandsch dorp, op een half uur gaans afstand van Monnikendam, en in het buitenland ver­maard om zijne zindelijkheid en om den rijk­dom der inwoners. In een artikel in de “Revue des deux mondes” werd in vollen ernst mede­gedeeld , dat er niet anders wonen dan millionnairs, en dat één van hen, om maar iets te doen te hebben, zich met de betrekking van veldwachter belast. De waarheid is, dat voorheen de inwoners van deze plaats door handel op de Oostzee ze...

2019-04-18

Broek in waterland

Broek in waterland - Gem. in het laagveengebied ten N. van Amsterdam, met klei in de droogmakerijen; groot 2 331 ha; 1 616 inw. (1 Jan. 1933), waarvan 90% Prot., bijna 4% Kath. Typisch zijn de vele houten woningen; de zindelijkheid hier is spreekwoordelijk geworden. Veeteelt en zuivelbereiding met Amsterdam als afzetgebied. Veel vervoer, ook van vee, nog per schuit. De electrische tram Amsterdam— Edam gaat door B. i. W. Vroeger heette de heele streek ten N. van het IJ Waterland; thans geld...

2018-11-09

Broek in Waterland

Broek in Waterland - Dorp en gem. in de prov. N.Holland. De gemeente heeft een oppervl. van 2320 H.A. en een bevolking van ruim 2000 inw. De grond bestaat uit laagveen, in de droogmakerijen uit zeeklei, alles als weiland in gebruik, ’t Aanzienlijke dorp B. met zijn net geschilderde houten huizen, spreekwoordelijk bekend door de zindelijkheid der inwoners, ligt aan de tramlijn Amsterdam—Edam.

2019-06-06

Broek (gem. Broek in Waterland)

Broek (gem. Broek in Waterland) - Ned. dorp in de gemeente Broek in Waterland.

2018-03-26

Broek in Waterland (Waterland municipality)

Village, originated in the Middle Ages on some peat bogs that gradually became uninhabitable due to subsidence. In the 13th century new buildings came about along the peat streams Eng and Leed. These streams connected the former Noordmeer with the Broeker and Belmermeer lakes. The village was largely destroyed in 1573 by Spanish troops. Then, until about 1650, a flourishing period followed by trade, shipping and herring fishing. Part of the peat stream was enlarged to a port (Havenrak). After 16...

2020-01-02

Broek in Waterland (gemeente Waterland)

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op enkele veenkoepels die gaandeweg door inklinking onbewoonbaar werden. In de 13de eeuw kwam nieuwe bebouwing tot stand langs de veenstromen de Eng en de Leed. Deze stromen verbonden het toenmalige Noordmeer met het Broeker- en het Belmermeer. Het dorp werd in 1573 grotendeels verwoest door Spaanse troepen.Daarna volgde tot circa 1650 een bloeiperiode door handel, zeevaart en haringvisserij. Een deel van de veenstroom werd vergroot tot een haven (Havenrak). Na...

2020-01-02

Bruggen in Broek in Waterland

De draaibrug over 't Dee (bij De Erven 2) uit 1841 (gewijzigd 1920, 1957 en 1980) vormt de verbinding tussen Havenrak en De Erven. De houten ophaalbrug over de trekvaart naar Monnickendam (tegenover Eilandweg 5) werd rond 1910 gemaakt en vernieuwd in 1980. De Zuiderbrug (Jaagweg ong.) is een basculebrug uit circa 1930 met een brugwachterswoning in functionalistische stijl.

2020-01-02

Boerderijen in Broek in Waterland

Bij de boerderij Laan 4 heeft men het houten woonhuis (circa 1600) later achter uitgebouwd met een stal en een hooihuis (tweede helft 19de eeuw). In circa 1750 kreeg het een pronkgevel met in- en uitgezwenkte halsgevel met fronton. Van de restauratie rond 1980 dateert de deuromlijsting. Het interieur bevat een 17de-eeuwse bedstedenwand en 18de-eeuwse gesneden ornamenten en (plafond)betimmeringen. Van de boerderij Leeteinde 8 is het voorhuis met houtskelet (begin 17de eeuw) behouden. Uit het beg...

2018-03-26

Bridges in Broek in Waterland

The swing bridge over 't Dee (at De Erven 2) from 1841 (modified 1920, 1957 and 1980) forms the connection between Havenrak and De Erven. The wooden drawbridge over the cruise to Monnickendam (opposite Eilandweg 5) was made around 1910 and renewed in 1980. The Zuiderbrug (Jaagweg approx.) Is a bascule bridge from about 1930 with a bridge operator's house in functionalist style.

2018-03-26

Farms in Broek in Waterland

At the Laan 4 farm, the wooden house (circa 1600) was later extended with a stable and a hay house (second half of the 19th century). In about 1750 it was given a gable facade with an inward and outward swung neck facade with pediment. The door frame dates from the restoration around 1980. The interior contains a 17th-century bedstead wall and 18th-century carved ornaments and (ceiling) paneling. From the Leeteinde 8 farm, the front house with a wooden frame (early 17th century) was retained. Fr...

2020-01-02

Woonhuizen in Broek in Waterland

De bebouwing bestaat overwegend uit vrijstaande diepe houten huizen, voornamelijk eenlaagspanden op een bakstenen voet. De geveltoppen (voorschotten) zijn veelal afgewerkt met gesneden windveren en makelaars. In veel gevallen zijn het houtskelet en authentieke interieuronderdelen behouden gebleven. Nog 16de-eeuws is Laan 18, dat op het gesneden deurkalf is gedateerd ‘1593’.Dit in 1979 gerestaureerde huis heeft een op gesneden consoles rustend voorschot met windveren in driepasvorm en...

2020-01-02

Straatmeubilair in Tholen

Straatmeubilair. Op de Markt staat een hardstenen stadspomp in Lodewijk XV-stijl, vervaardigd in 1758 door Nicolaas Muts. Verder bevinden zich op de Markt een rond 1920 opgetrokken achtzijdige muziektent met bakstenen onderbouw en een tentdak op houten staanders, en een recentelijk opgeknapte eind-19de-eeuwse dubbele houten travalje voorzien van een zadeldak met windveren en makelaar.

2020-01-02

Straatmeubilair in Deventer

Straatmeubilair. Voor Brink 11 bevinden zich de acht hardstenen blokken die als fundering hebben gediend van het houten schavot dat bij terechtstellingen werd opgebouwd. Aan het begin van Roggestraat en Kerkstraat bevindt zich telkens in een van de zijmuren een blok natuursteen met daarin een met ijzer bekleed gat. Deze laat-middel-eeuwse kettinghaken zijn in 1583 aangebracht om bij belegering straatkettingen in op te hangen, ter afgrendeling van de invalswegen achter de Bergpoort. De correspon...

2018-03-26

Street furniture in Broek in Waterland

Original 18th century street lanterns on high stone piles stand at the house Havenrak 25-29 and on the west side of the church, opposite Kerkplein 13. The latter is the highest water level of the flood of 1825 indicated. On the square on the east side of the church is a cast iron village pump.

2020-01-02

Straatmeubilair in Rotterdam

Straatmeubilair. De stadsklok op het Eendrachtsplein werd in 1889 geplaatst door de Maatschappij der Zuivere Tijdsaanduiding. De peperbusvormige reclamezuil aan de Spaansekade is als enige overgebleven van zestien in 1894 in Rotterdam geplaatste exemplaren. Uit 1914 dateert het door N.D. Vredink met een smeedijzeren skelet ontworpen tramhuisje Hermesplantsoen 3 (in 1969 hier geplaatst). Op het Pijnackerplein staat een twaalfzijdige muziektent uit circa 1905.

2020-01-02

De tuinkoepel in Broek in Waterland

bij De Erven 3 (Swaenenburgh) werd in 1792-'93 opgericht in opdracht van Cornelis Koker in de vroegere overtuin van De Erven 10-14. Dit houten theehuis met open koepeltje op ver uitkragend schilddak is in zijn ontwerp duidelijk beïnvloed door de turkomanie. De draperieën onder de dakrand en de interieurinrichting zijn uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl. Na de aankoop van het terrein in 1916 liet burgemeester W. de Geus op de overtuin een woonhuis bouwen.

2020-01-02

Straatmeubilair in Groningen

Straatmeubilair. In de middenberm van de Ubbo Emmiussingel staat een zinken, urnvormige siervaas in empire-vormen uit 1885. De industrieel J.E. van Hasselt schonk in 1923 aan de gemeente de vrijstaande openbare klok op de kruising van de Verlengde Hereweg met de Helperbrink, schuin tegenover diens (verdwenen) tricotagefabriek.

2020-01-02

Straatmeubilair in Brielle

Straatmeubilair. Op het Wellerondomplein staat een in 1910 gerestaureerde zandstenen pomp uit 1590 met maniëristische details en een bekronende schildhoudende leeuw. In 1930 geplaatst op het Asylplein is de bakstenen gedenkbank voor Joh. Been, stadsarchivaris en schrijver van jongensboeken. De natuurstenen gedenkbank voor notaris L.P. van de Blink aan de Veerweg is uit 1937.