Wat is de betekenis van Prometheus?

2021
2021-06-22
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Prometheus

Prometheus is een van de Titanen in de Griekse mythe. Een titaan is een reusachtig, geweldig krachtig persoon. In de Griekse mythologie is Prometheus de zoon van Iapetos en Klymene en de broer van Epimetheus. Hij was een weldoener van de mensen en roofde daarvoor het vuur in een rietstengel uit de hemel. Als straf hiervoor zond Zeus Pandora op aard...

Lees verder
2020
2021-06-22
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Prometheus

Gri. 'die van te voren inziet, de voorzichtige'. In de Griekse mythologie is Prometheus de naam van de zoon van de Titan Iapetos. Hij ontstal Zeus het vuur om dit aan de mens te geven. Zeus strafte de mens door Pandora te zenden. Prometheus werd aan een rots geketend. Hij is te beschouwen als een symbool van de schepping van de beschaving.

Lees verder
2017
2021-06-22
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Prometheus

Prometheus - Een van de Titanen, zoon van Iapetos en Klymene en broer van Epimetheus. Prometheus was de incarnatie van de bedrevenheid en handigheid van de handwerksman. In de strijd met Zeus koos Prometheus het heil van de mensheid en stal hij uit de verblijfplaats van de goden het vuur, door het te verbergen in een holle vlierstok. Hiervoor werd...

Lees verder
2017
2021-06-22
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Prometheus

Prometheus was in de Griekse mythologie een Titaan. In de strijd tussen de Olympische goden en de Titanen stond Prometheus aan de kant van Zeus, de oppergod. Hij verkoos daarmee intelligentie boven brute kracht. De naam Prometheus betekent 'hij die vooruit denkt'. Toen Jupiter later een dwingeland bleek te zijn, koos Prometheus de kant van de mense...

Lees verder
2017
2021-06-22
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Prometheus

Prometheus is de zoon van de Titaan Iapetos en de godin Themis dan wel Klymene, een dochter van Okeanos. Prometheus is een broer van Atlas, Menoitios en de onverstandige Epimetheus, die, zoals zijn naam aanduidt, pas achteraf tot inzicht komt, terwijl de naam Prometheus ‘tevoren wetend’ betekent. In de strijd van de Titanen tegen Zeus en de Olympis...

Lees verder
2009
2021-06-22
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

Prometheus

Griekse mythe over man die het vuur van de goden stal en aan de mensen schonk. De goden bestaften hem door hem te ketenen aan een bergpiek waar iedere dag een gier zijn lever uitpikte, die dan ’s nachts weer aangroeide. Het verhaal werd o.a. gebruikt door de Griekse tragedieschrijver Aeschylus (Prometheus geboeid, ca.460 v.C.). Prometheus is in vee...

Lees verder
1992
2021-06-22
Symbolen

Hans Biedermann

Prometheus

(hij die vooruitdenkt), een van de Titanen in de Griekse mythe, symbool voor het geloof in de mensheid zelfs tegen het raadsbesluit van de góden in. Prometheus schiep volgens de antieke traditie de mensen uit leem; hij roofde voor hen het vuur dat Zeus hun ontzegde en maakte zo de beschaving mogelijk.

1973
2021-06-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Prometheus

[Gr., de tevoren overleggende], in de Griekse mythologie zoon van de titan Iapetos en een stervelinge, broer van Epimetheus; de grote weldoener van de mensheid, waarvoor hij het vuur in een rietstengel uit de hemel roofde. Als straf zond Zeus Pandora op aarde, en ketende hij Prometheus aan een rots, waar een adelaar overdag zijn ’s nachts aan...

Lees verder
1964
2021-06-22
voornamen

Voornamenboek

Prometheus

m Gri. 'die van te voren inziet, de voorzichtige'. In de Gri. mythologie de zoon van de Titan lapetos. Hij ontstal Zeus het vuur om dit aan de mens te geven. Zeus strafte de mens door Pandora te zenden en Prometheus werd aan een rots geketend. Hij is te beschouwen als een symbool van de schepping van de beschaving.

Lees verder
1961
2021-06-22
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

PROMETHEUS

(Gr. = hij die vooruitdenkt), een der Titanen, zoon van lapetus en Clymene. Hij was in de Griekse mythologie een weldoener der mensheid; toen Zeus door een watervloed het mensdom wilde vernietigen, gaf Prometheus zijn zoon Deucalion de raad een schip te bouwen en zich zo te redden. V.s. zou Prometheus vóór of na de watervloed de mens...

Lees verder
1950
2021-06-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Prometheus

(Gr. myth.), een der Titanen, roofde het vuur uit de hemel en leerde het aan de mensen kennen, werd daarom door Zeus aan een rots geklonken, waar een adelaar overdag zijn lever uitpikte, die ’s nachts weer aangroeide.

1949
2021-06-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Prometheus

(Gr. myth.), Gr. held, die uit de hemel het vuur stal om het de mensen te geven. Om hem te straffen bond Zeus hem aan een rots in de Kaukasus, waar een gier voortdurend zijn lever afknaagde. Door Herakles bevrijd.

Lees verder
1948
2021-06-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Prometheus

(Gr.) m. mythisch persoon, die aan de mensen het hun door Zeus ontnomen vuur terugbracht; bekwaam kunstenaar, inz. beeldhouwer, boetseerder.

1933
2021-06-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Prometheus

i/d Grieksche myth.: een broeder v/d oppergod → Zeus, die den menschen het vuur bracht en tot straf daarvoor a/e rots werd vastgeklonken, terwijl overdag een gier aan zijn ’s nachts weer aangroeiende lever knaagde.

1933
2021-06-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Prometheus

(Gr., = hij, die vooruitdenkt) (G r. myth.). Volgens de sage vormde hij menschen uit klei en maakte ze levend door het vuur, dat hij van den Olympus gestolen had. Daarom klonk Zeus hem aan den Kaukasus, waar een gier telkens aan zijn aangegroeide lever kwam knagen. Ten slotte door Hercules bevrijd. Weijermans

Lees verder
1928
2021-06-22
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Prometheus

is een belangrijke figuur uit de Griekse mythologie, over wien veel geschreven en gedicht is — denk alleen maar aan Aeschylus, Voltaire, Calderon, Goethe, Byron en Shelley. Hij is dan ook de verpersoonlijking van het vuur, de schepper van het menselijk geslacht, de drager van het menselijk genie. Wie hij precies is, valt moeilijk te zeggen, w...

Lees verder
1922
2021-06-22
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Prometheus

Prometheus was volgens de Grieksche mythologie (en met name naar de voorstelling van den dichter Aeschylus) één der reuzen (Titanen), die met Jupiter strijd voerden. Prometheus echter liep tot Jupiter over en wist diens troon te verdedigen. Bij de verdeling van de wereld wilde Jupiter het geslacht der stervelingen vernietigen en een nieuw geslacht...

Lees verder
1916
2021-06-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Prometheus

Prometheus - (mythol.), „voorbedacht”, zoon van den Titan Iapetus en Clymene, broeder van Epimetheus „nabedacht”, de groote weldoener der menschen, voor welken hij, ten spijt van Zeus, het vuur in een rietstengel uit den hemel roofde. Om hem te straffen, zond Zeus Pandora op aarde en ketende Pr. aan een zuil (hij Aeschylus aan een rots van den Cauc...

Lees verder
1910
2021-06-22
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Promētheus

Promētheus - Προμηθεύς, zoon van Iapetus en Clymene, waagde het de wijsheid van Zeus op de proef te stellen. Na de overwinning der Titanen, tegen wie Pr., ofschoon hij tot hen behoorde, Zeus had geholpen, zoude vastgesteld worden, welke offers den goden toekwamen. Pr. doodde nu, als vertegenwoordiger der m...

Lees verder
1870
2021-06-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Prometheus

Prometheus, in de Grieksche fabelleer de zoon van den Titan Jápetus en van Clymene (of van Themis), ontkaapte in een hollenstaf het vuur, hetwelk Zeus (Jupiter) aan de menschen onthouden had, en bragt het op aarde. Om zich te wreken, zond Zeus de met hare noodlottige doos begiftigde Pandora derwaarts en kluisterde Prometheus aan eene rots, waar een...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten