Wat is de betekenis van Overtoom?

2024-02-21
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Overtoom

Overtoom - Ooit was de naam Overtoom die van de dam, later sluis, die in de 14de eeuw in de Schinkel gelegd werd. Aanvankelijk werden kleine schepen over die dam getrokken, getoomd, zoals dat toen heette. Later ging de naam Overtoom over op het gedeelte van de Heiligeweg* met vaart, dat buiten de Singelgracht gelegen was. Reeds in de 17de eeuw heet...

2024-02-21
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Overtoom

Een verlaagd en van glooiingen voorzien dijkgedeelte waarover schepen werden gehaald (‘gewonden’). In de Zaanstreek zijn verschillende overtomen geweest, waarvan die te Zaandam verreweg het belangrijkst was. Oost- en Westzaandam hadden hun welvaart in de 17e eeuw mede te danken aan omvangrijke scheepsbouw. Deze had aanvankelijk vooral p...

2024-02-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

overtoom

overtoom - Installatie waarmee schepen van het ene water naar het andere water wordt getrokken.

2024-02-21
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

OVERTOOM

(van Oudfr. tia, trekken). Inrichting om schepen van het ene vaarwater in het andere te slepen over een waterkering. Bestond uit twee hellende vlakken tegen elkaar met op het hoogste punt een windas voor het voortbewegen der schepen. Komt niet meer voor. Vroeger te Oosthem.Irnsum, Spanga, Ureterp, N. van het Tjeukemeer.Zie: Fr. Plaknammen III, 50-...

Wil je toegang tot alle 19 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Overtoom

brug om een klein vaartuig in ander lager of hoger water over te brengen over de waterscheiding heen

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Overtoom

m. (...tomen), 1. (bij vaarwaters op verschillend peil, waar liet de kosten niet loont een schutsluis te bouwen) dubbel hellend vlak (onderheide planken vloer) op een dam of kade tussen twee wateren, waarover kleine vaartuigen gehaald worden met behulp van een windas en losse of vaste rollen die men onder het vaartuig legt: een moderne electrisc...

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Overtoom

plaats, dijk of dam met dubbel hellend vlak, waarover kleine vaartuigen, meestal door middel van een windas*, van het ene water naar het andere (met verschilllend peil) worden gesleept.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

overtoom

m. -tomen (sleephelling aan weerszijden v. e. dijk of kade, tot het overtrekken v. kleine vaartuigen met windas), vero.

2024-02-21
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Overtoom

Rollebol. Overhaal. Een dubbelhellend vlak over een dam gelegd, welke dam twee wateren van verschillend peil van elkaar scheidt en waarover vaartuigen kunnen getrokken worden met behulp van een windas, welke in het midden ervan is opgesteld.

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Overtoom

inrichting (meestal windas met touw), om kleine schepen over een lagen dam of kade te trekken.

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Overtoom

→ Hellend vlak.

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

overtoom

('o:vər) m. (...tomen) [toom < tiegen, trekken] plaats met dubbel hellend vlak, waarover kleine vaartuigen, meestal door middel van een windas, van een water met lager peil naar een hoger of omgekeerd getrokken, gesleept worden.

2024-02-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Overtoom

In vele plaatsen in de waterrijke streken van ons land, b.v. in de Zaanstreek en in Amsterdam, vindt men een Overtoom. Dat is dan meestal een straat of een buurtje, waarvan alleen de naam nog maar herinnert aan een inrichting ten behoeve van het lichte scheepvaartverkeer die daar vroeger geweest was. Wanneer n.l. een vaarwater door een dam of dijk...

2024-02-21
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Overtoom

Is een dam tusschen twee, niet op hetzelfde peil staande wateren, waarover de schepen getrokken worden, om van het eene water in het andere te komen.

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Overtoom

Overtoom - een verbinding voor lichte vaartuigen tusschen een gescheiden vaarwater van verschillend peil. Wanneer de scheepvaart niet van zoodanige beteekenis is om den bouw van een sluis te motiveeren, wordt in sommige gevallen een wederzijds hellend vlak gebouwd, waarop houten rollen zijn aangebracht, terwijl op het hoogste punt een windas is gep...

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

overtoom

overtoom - m., brug om een klein vaartuig in ander lager of hooger water over te brengen over de waterscheiding heen.

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Overtoom

dam tusschen twee vaarwaters, bestaande uit twee hellende, met planken bevloerde vlakken, die tegenover elkander staan; vaartuigen (vletten, schuiten enz) die van het eene in het andere water moeten, worden door middel van kaapstanders, kabels enz. over den O. getrokken.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Overtoom

Overtoom - m. (-en), dubbel hellend vlak op een dam, dijk of kade tusschen twee wateren, waarover kleine vaartuigen gehaald worden om ze van het eene water in het andere te brengen; de hellende vlakken zijn houten vloeren en reiken een halven M. onder den laagsten waterstand; de helling is 1/6 tot 'h; de beweging geschiedt meestal met een wind...

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Overtoom

Overtoom (Een) noemt men eene inrigting, welke dient om vaartuigen van het eene kanaalpand in het andere te brengen, zonder schutsluizen te bouwen. Hij bestaat uit 2 hellende vlakken, wier bovenste Iijnen zich vereenigen op zoodanige hoogte, dat daardoor eene waterverbinding onmogelijk wordt gemaakt, terwijl zij met de onderste gedeelten in de kana...