Wat is de betekenis van Oplossing?

2018
2021-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

oplossing

oplossing - zelfstandig naamwoord uitspraak: op-los-sing 1. antwoord op een vraagstuk of probleem ♢ wat is de oplossing van deze som? 2. vloeistof waarin een vaste stof is opgelost ♢ dit moet je...

Lees verder
1998
2021-12-08
Nova

Begrippenlijst Nova

Oplossing

Vloeistof waarin andere stoffen zijn opgelost.

1990
2021-12-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

oplossing

oplossing - Een homogeen mengsel van twee of meer gelijkmatig verdeelde substanties waarin de deeltjes op moleculaire schaal aanwezig zijn.

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

oplossing

v. (-en), het oplossen of opgelost-worden: 1. (chemie) homogene fase (gas, vloeistof, vaste stof) die uit twee of meer stoffen bestaat in wisselende hoeveelheden (e): een 3 %-oplossing van natriumsulfaat; de is verzadigd, bij die temperatuur kunnen er van dezelfde stof geen delen meer opgelost worden; 2. (muziek) overgang van een onwelluidende sam...

Lees verder
1962
2021-12-08
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

oplossing

het voortschrijden van een of meer tonen van een spanning verwekkende dissonantvorm naar een of meer tonen van een ontspannend rustkarakter.

1952
2021-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Oplossing

s., oplossing; iets tot een brengen, ta in útdragene saek komme, eat útite; de eenvoudigste, de koartste klap.

1950
2021-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Oplossing

v. (-en), het oplossen of opgelost worden, 1. (nat.) overgang van een vaste stof in vloeibare toestand, door tussenkomst van een vloeistof; 2. vloeistof waarin een vaste stof, een tweede vloeistof of een gas is opgelost: een 3 %-oplossing van natriumsulfaat; de oplossing is verzadigd, bij die temperatuur kunnen er geen delen m...

Lees verder
1949
2021-12-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Oplossing

moleculair-disperse verdeling (d.w.z. de moleculen zijn volkomen van elkaar gescheiden geraakt) van een vaste stof in een vloeistof. Bij een colloïde O. treden de moleculen van de ,,opgeloste” stof in duidelijk groepsverband op.

1937
2021-12-08
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

oplossing

v. oplossing en: die oplossing deugt niet.

1933
2021-12-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Oplossing

homogeen vloeibaar mengsel van vaste stof, vloeistof of gas in vloeistof; vaste oplossing → legeering.

1933
2021-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Oplossing

(natuurkunde), vorm van overgang van een vaste stof in vloeibaren toestand, door tusschenkomst van een vloeistof. Waar de overgang van de vaste tot de vloeibare phase normaal gepaard gaat met opslorping van warmte (→ smeltingswarmte), zal meestal bij o. de oplossende vloeistof afkoelen(oplossingswarmte). Gaat de o. gepaard met temperatuursverh...

Lees verder
1932
2021-12-08
Muziek

Muziek lexicon

Oplossing

een door de spannende werking van een dissonantvorming noodzakelijke voortschrijding in een of meer stemmen. De „Vorhalts” dissonant breng) de O. in een of enkele stemmen met bijbehouding der vorige harmonie; bij andere dissonanten en alteraties wordt ingetreden in een nieuwe harmonie. Ook kan'de O. door het intreden van nie...

Lees verder
1928
2021-12-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Oplossing

Wanneer men een zekere hoeveelheid vaste stof, bijv. zout of suiker, in een hoeveelheid vloeistof, bijv. water, brengt, dan neemt men in vele gevallen waar, dat die vaste stof verdwijnt, doordat de deeltjes zich gelijkmatig in de vloeistof verdelen. De hoeveelheid vaste stof, die men in een bepaalde hoeveelheid vloeistof kan oplossen, is beperkt; z...

Lees verder
1916
2021-12-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Oplossing

Oplossing, - de homogene phase, die uit twee of meer stoffen opgebouwd is en o. a. ontstaat door de bewerking van het oplossen. Het spraakgebruik om ook van een o. te spreken als er een chemische omzetting heeft plaats gehad, zooals „een o. van zink in zoutzuur is minder juist, daar immers het zink niet meer als zoodanig aanwezig is. Hoewel men in...

Lees verder
1898
2021-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Oplossing

Oplossing v. (-en), het oplossen, de daad van oplossen; — wat opgelost is, het opgeloste : de oplossing is verzadigd, bij die temperatuur kunnen er geen deelen meer opgelost worden; — de oplossing is onverzadigd, oververzadigd, bevat minder, meer opgeloste deelen, dan de oplossingscoëfficiënt aanwijst; — (muz.) de hers...

Lees verder
1870
2021-12-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Oplossing

Oplossing is een woord, hetwelk op meer dan één gebied van kunst en wetenschap gebezigd wordt. Men spreekt in de geneeskunde van oplossende middelen (resolventia), namelijk zoodanige, die verharde faecale stoffen tot weekheid brengen en alzoo de ontlasting bevorderen, of ook zulke, die, in het bloed opgenomen, op verwijderde plaatsen het gestoorde...

Lees verder