Wat is de betekenis van Milieu?

2023-09-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Milieu

Een milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. In letterlijke zin betekent het milieu de omgeving waarin men leeft, ook wel het sociale milieu genoemd. Milieu wordt ook wel omgeving genoemd. Het begrip milieu kan naar twee dingen verwijzen. Dit is het fysieke milieu,...

2023-09-28
Het EU recht Lexicon

EUR-lex (2020)

Milieu

Het milieubeleid van de EU is gebaseerd op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het is gericht op het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en op de bescherming van de gezondheid van de mens. Ook wordt gestreefd naar een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hul...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Milieu?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

milieu

milieu - Zelfstandignaamwoord 1. (sociologie) de sociale omgeving (maatschappelijk, cultureel, religieus) In dat milieu zou ik het niet volhouden, ik kan die mensen niet uitstaan! 2. (biologie) de wereldwijde natuurlijke omgeving De uitstoot van CO2 e...

2023-09-28
Verschillende speciale woordenboekjes

Instituut voor de Nederlandse Taal (2019)

milieu

milieu, leefklimaat van mens, dier en plant; geheel van uitwendige omstandigheden zoals lucht, bodem en water, dat van invloed is op het leven; (natuurlijke) leefomgeving. Het woord komt uit het Frans en is opgebouwd uit mi'midden' en lieu 'plaats'.

2023-09-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

milieu

milieu - zelfstandig naamwoord uitspraak: mi-li-eu 1. omstandigheden waarin we moeten leven ♢al die auto's zijn niet goed voor het milieu 2. de mensen bij wie je opgroeit ♢hij komt uit een asoci...

2023-09-28
Begrippenlijst toerisme

Digischool (2010)

Milieu

Onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens.

2023-09-28
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Milieu

Sociale kring; omgeving waarin iemand thuishoort, verkeert of is opgegroeid. We kennen drie soorten milieus: - eerste milieu: de thuissituaties of de huidige woon- of leefsituatie; - tweede milieu: school, werk; - derde milieu: vrijetijdsbesteding, activiteiten.

2023-09-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Milieu

[Fr., van mi- = half (van Lat. medius = in het midden), en lieu = Lat. locus = plaats] 1 midden, omgeving; kring waarin men leeft, sociale omgeving waarin men is opgegroeid; 2 de uitwendige factoren die het welzijn van de bevolking in een streek of van de gehele aarde in lichamelijk of geestelijk opzicht beïnvloede...

2023-09-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Milieu

omgeving; sociale kring; leefklimaat

2023-09-28
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Milieu

Alle factoren die te zamen de omgeving van een organisme vormen. Milieufactoren worden onderverdeeld in abiotische en biotische factoren. Tot de eerste behoren licht, luchtvochtigheid, temperatuur, bodemgesteldheid en beschuttingsmogelijkheden e.d. Tot de biotische factoren rekent men de invloed van dieren op planten (bestuiving, verspreiding van z...

2023-09-28
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MILIEU

sedert de jaren zeventig wordt de aandacht voor het milieu steeds groter en stijgt het aantal groeperingen dat zich daarvoor inzet. Van een actief milieubeleid was bij veel gemeenten nooit echt sprake, doch ook daar besteedt men meer aandacht aan planning en programmering van hinderwettaken en aan dc uitvoering van de hinderwet. Op het gebied van d...

2023-09-28
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Milieu

Het woord milieu stamt uit het Frans. In die taal heeft het verschillende betekenissen, o.a. midden (van iets), maar ook omgeving waarin iets zich bevindt. In het Nederlands is het woord al lang in gebruik, maar dan vnl. in de beperkte betekenis van sociaal milieu: iemand groeit op in een bepaald milieu.In de medische wetenschap zijn de Franse term...

2023-09-28
ABC van het Ballet encyclopedie

Rina Barbier (1977)

Milieu

Het midden van de balletzaal. De term milieu wordt ook gebruikt om het geheel van oefeningen aan te duiden, die zonder steun van de barre worden uitgevoerd. Zie ook: les.

2023-09-28
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

milieu

alle factoren die samen de omgeving van een individu vormen. Het fenotype wordt hierdoor bepaald (ook door de erfelijk aanleg), ➝ abiotische factoren.

2023-09-28
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

MILIEU

I, sfeer, omgeving, geestelijk en fysiek klimaat waarin men leeft. Uitwendige omstandigheden, die op de mens inwerken, bepalen grotendeels zijn gedrag. Een gespannen sfeer in een gezin waarin onenigheid heerst, het slechte arbeidsklimaat in een onderneming vormen een afdoende verklaring voor talrijke mislukkingen op school of voor een terugval in d...

2023-09-28
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Milieu

o., midden, omgeving; kring, waarin iets gebeurt of waarin men leeft,

2023-09-28
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Milieu

1. (dierk.) Met dit woord duidt men voor een dier de uitwendige levensomstandigheden in de ruimste zin van het woord aan. Hieronder rekent men dus zowel de invloed, die voeding en verpleging van het drachtige dier op de groeiende vrucht uitoefenen, als de invloed van voeding, verpleging, dressuur enz. t.o.v. het zich ontwikkelende en het volwassen...

2023-09-28
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Milieu

het totaal van de op de patiënt inwerkende factoren: het is zowel in het algemeen als in ieder afzonderlijk ziektegeval een belangrijke vraag hoe groot deze invloed is (of geweest is) in verhouding tot de (aangeboren) aanleg. zie ook constitutie.

2023-09-28
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Milieu

I. midden; middelweg; omgeving, kring; le juste milieu, het juiste midden, de gulden middelweg (middelmaat); au milieu de, midden in, te midden van; au beau milieu, juist in ’t midden; du milieu de..., uit het midden van...; couper par le milieu, middendoor snijden; II. middel-.

2023-09-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Milieu

s.n., formidden (it).