Wat is de betekenis van Logistiek?

2021
2021-03-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Logistiek

Logistiek omvat de handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze bij de klant af te leveren. Deze methode dient zo efficiënt mogelijk plaats te vinden. In de economie neemt het logistieke proces een belangrijke plaats in beslag. Omdat de kosten van arbeid en grondstoffen aan een minimum verbon...

Lees verder
2019
2021-03-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

logistiek

logistiek - Zelfstandignaamwoord 1. (verkeer) het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom De logistiek van goederen gebeurt over water, over de weg en door de lucht. logistiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op de logistiek Woordhe...

Lees verder
2018
2021-03-08
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Logistiek

Er voor zorgdragen dat de voor een bepaald doel of voor een bepaald proces benodigde materiële middelen en benodigde diensten zo efficiënt mogelijk op het juiste moment (tijdig) en op de juiste plaats beschikbaar zijn.

2018
2021-03-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

logistiek

logistiek - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: lo-gis-tiek 1. wat te maken heeft met het verwerken van opdrachten en het regelen van het vervoer van goederen ♢ een logistiek medewerker moet ervoor zorgen dat onze producten bij de klant terechtkomen Bij...

Lees verder
2018
2021-03-08
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Logistiek

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Tevens rekent men ook de...

Lees verder
2017
2021-03-08
Rombouts Advies

Schrijver op Ensie

Logistiek

Logistiek is de planning, uitvoering en controle van de goederenstroom vanaf de inkoop tot aan de distributie maar de klant. Een tweedeling is te maken in enerzijds interne logistiek ook wel integrale goederenstroombeheersing, en anderzijds externe logistiek, ook wel fysieke distributielogistiek.

2016
2021-03-08
Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Logistiek

Logistiek is het geheel van activiteiten die horen bij het vervoeren van goederen en personen alsmede het onderzoek en de wetenschap hiernaar. Binnen de logistiek worden goederen gevolgd vanaf de producent naar de distributeur en uiteindelijk naar de klant. Onder logistiek worden alle activiteiten verstaan die bijdragen aan het leveren van goederen...

Lees verder
1993
2021-03-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Logistiek

beheersingsproces van goederenbewegingen; onderdeel van de krijgskunde dat troepen voorziet van alle materiële behoeften; leer van de deductie

1992
2021-03-08
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Logistiek

Zie logica.

1991
2021-03-08
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Logistiek

Alle activiteiten die onder het verantwoordelijkheidsgebied van logistiek management vallen. Zie ook: Integrale goederenstroombesturing.

1973
2021-03-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

logistiek

[→Gr. logistike techne, kunst om met getallen te rekenen], I. zn. v., 1. mathematische of →symbolische logica; 2. deel van de verzorging, nl. alle voorbereidingen en handelingen die nodig zijn om de krijgsmacht op de meest doeltreffende wijze van goederen en voorraden te voorzien en onder de gunstigste omstandigheden te laten functioneren...

Lees verder
1949
2021-03-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Logistiek

de moderne mathematische logica, die de gemeenschappelijke grondslagen van wiskunde en logica onderzoekt. Het belangrijkste logistische werk is de Principia mathematica van Russell en Whitehead (drie dln, 1910).

1948
2021-03-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

logistiek

v. kunst om de plannen van een veldheer in bevelen om te zetten en voor de legering enz. der troepen te zorgen.

1939
2021-03-08
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Logistiek

(< Gr. = reden). 1) In de Griekse wiskunde beduidt logistiek in den regel het practische rekenen ter onderscheiding van de theoretische getallenleer, die arithmetica genoemd wordt. 2) Later wordt het woord ook gebruikt voor de toepassing van de hoofdbewerkingen in de algebra; vd. de term logistica speciosa voor letter-algebra bij Viète (1...

Lees verder
1933
2021-03-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Logistiek

(wisk.). Deze bouwt voort op de zgn. formeele logica, welke de wetenschap is van de algemeene vormen, waarin een redeneering moet kunnen worden uitgeschreven om sluitend te zijn. De logische bewerkingen worden teruggebracht tot een combineeren van bepaalde teekensymbolen, het wordt een rekenen met symbolen (calculus ratiocinator). Zoo schrijft men:...

Lees verder