Wat is de betekenis van grasland?

2023-11-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

grasland

grasland - Zelfstandignaamwoord 1. (landbouw) grond waarop overwegend gras groeit. Woordherkomst samenstelling van gras en land Verwante begrippen wei, weide

2023-11-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

grasland

grasland - zelfstandig naamwoord uitspraak: gras-land 1. land dat met gras begroeid is of dat geschikt is voor gras ♢ de koeien liepen te grazen in het grasland Zelfstandig naamwoord: gras-land het grasland ...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-30
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

grasland

grasland - Wordt gebruikt voor natuurlijke, onontgonnen gebieden op aarde waar grassen de voornaamste plantensoorten zijn.

2023-11-30
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

grasland

vegetatietype waarin meerjarige grassoorten domineren, soms samen met schijngrassen als zeggen en biezen. Rietlanden worden niet tot de graslanden gerekend. Graslanden komen voor op vrijwel alle grondsoorten, behalve op hele zure, arme gronden, waar zich op open plekken heidevegetaties ontwikkelen. De meeste graslanden zijn een levensgemeenschap di...

2023-11-30
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

GRASLAND

Frl. heeft veel blijvend G. Ruim 4/5 deel van de landbouwgrond is als G. in gebruik. Voor een groot deel ligt dit aan de aard van de grond. De Lage Midden, veengrond met in het westen een meer of minder dikke laag knipklei, is ongeschikt voor bouwland. Op de klei zijn vele gronden minder gunstig voor bouwland omdat ze te zwaar zijn, te moeilijk te...

2023-11-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Grasland

Een zeer grote oppervlakte van onze cultuurgrond wordt door g. ingenomen. In Ned. is dit 1,3 mill. ha, d.i. ruim de helft van de totale oppervlakte cultuurgrond. In België is dit 815.017 ha (1954) d.i. 46,8% van de gezamenlijke land- en tuinbouwoppervlakte. In W.Eur. is het ca 80 mill. ha, waarvan echter slechts 25 mill. werkelijk grasland in...

2023-11-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Grasland

s.n., greide, greidlân (it); (om te maaien), miede, miedlân (it); (om te beweiden), finne, finlân (it); laaggelegen —, war (it).

2023-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Grasland

o. (-en), 1. grond voor grasteelt geschikt, (in tegenst. met bouwland) ; 2. (stuk) wei- of hooiland.

2023-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Grasland

noemt men in het algemeen alle geheel of grotendeels door grassen bezette gronden. Men verdeelt de graslanden in twee groepen, de natuurlijke en de kunstmatige, al naar gelang natuurlijke ofwel menselijke invloeden het ontstaan en voortbestaan er van in min of meer stabiele vorm verzekeren. Zo zijn duinvegetaties, kwelders of schorren natuurlijk...

2023-11-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

grasland

o. graslanden (weide- of hooiland): Vs deel van onze cultuurgronden is grasland.

2023-11-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Grasland

Grasland - blijvend of tijdelijk (→ Kunstweide) met grassen en andere kruidachtige planten begroeide grond, die daardoor een geschikt veevoeder oplevert. Dit voeder kan door de dieren worden afgeweid, het kan ook worden afgemaaid en dan direct in groenen toestand worden opgevoerd of tijdelijk worden bewaard, hetzij in verschen toestand als kui...

2023-11-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

grasland

('gras) o. (-en) 1. Eig. land, grond voor grasteelt geschikt. Syn. groenland, weiland. Tgst. → bouwland. 2. Metn. stuk wei-, hooiland.

2023-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

grasland

o. (-en), 1. grond die voor grasteelt geschikt is (e); 2. (stuk) weiof hooiland. (e) Men kan natuurlijk en gecultiveerd grasland onderscheiden, voorts ook blijvend of permanent en tijdelijk grasland of kunstweide. Ook sportvelden kunnen tot het grasland gerekend worden. Grasland kan gebruikt worden om er vee te laten grazen en om te maaien voor w...

2023-11-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Grasland

Grasland - De weiden beslaan in Nederland 1.216.000 H.A. tegenover 877.000 H.A. akkerland. Groote gedeelten van de provinciën Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht bestaan uit enkel grasland. De kwaliteit van de weide hangt af van de soorten grassen en andere planten, die er groeien, van de kwaliteit van den bodem en van den stand van het gr...