Synoniemen van Geschenk

2020-02-29

Geschenk

Een geschenk is de uitwisseling van materiële en immateriële zaken met als doel een bevestiging van de relatie. Het immateriële van het geschenk legt naar verhouding dan meer gewicht in de schaal dan het geschenk op zich. 'Zeg het met bloemen' is een uitwisselingsactiviteit met wederkerigheid. Het stoffelijke van bloemen staat voor iets immaterieels als liefde schenken, de ander vergeving vragen plus soms iets van eigen geweten sussen en zo meer. Koninklijke giften beves...

2020-02-29

geschenk

geschenk - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-schenk 1. wat je van iemand krijgt zonder tegenprestatie ♢ ik kreeg een prachtig geschenk van hem Zelfstandig naamwoord: ge-schenk het geschenk de geschenken het geschenkje Synoniemen cadeau, gave, presentje

2020-02-29

geschenk

geschenk - Zelfstandignaamwoord 1. iets dat men iemand geven|geeft, meestal ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis De geschenken lagen onder de kerstboom. Woordherkomst Naamwoord van handeling van schenken met het voorvoegsel ge- Synoniemen cadeau Zie ook Geschenk

2020-02-29

Geschenk

GESCHENK, o. (-en), een voorwerp dat men iemand schenkt als bewijs van eer, onderdanigheid, hoogachting, genegenheid enz.; een fraai geschenk; iets ten geschenke aanbieden, geven, zenden; kinderen zijn een geschenk des Hemels; — geschenken aannemen, omkoopbaar zijn. GESCHENKJE, o. (-s).

2020-02-29

Geschenk

Geschenk (Een) is datgene, wat men zonder eenige gehoudenheid, dus uit eigen beweging van zijn eigendom aan een ander afstaat. Ten onregte wordt derhalve de geldsom, die de beklemde meijer bij zekere gelegenheden aan den eigenaar betalen moet, een geschenk genoemd, want hij is tot de opbrengst dier geldsom wettelijk verpligt. Velen zijn gewoon, aan bloedverwanten of vrienden op bepaalde tijden geschenken te geven, bijvoorbeeld op verjaarsdagen, bij huwelijksverbindtenissen enz.

2020-02-29

Geschenk

Geschenk - 1) gift, zie SCHENKING; 2) betaling, waartoe de beklemde meier in enkele gevallen (in het bijzonder bij overgang van het recht) gehouden is (zie BEKLEMMING). Art. 777 B. W. zegt, dat de erfpachter tot dergelijke uitkeeringen niet verplicht is (behalve wanneer bij vestiging van het recht anders is bepaald).

2020-02-29

Geschenk

zie Gaaf.

2020-02-29

Geschenk

Niet minder dan twaalf onderscheiden woorden worden in het Oude Testament weergegeven door ons woord geschenk; hieruit blijkt duidelijk welk een groote plaats het geschenk in het verkeersleven innam en hoewel bij het geven en nemen van geschenken in het Oosten in de dagen van het Oude Testament het bederf bij lange na nog niet tot die diepte was gezonken als onder het Turksche wanbeheer bij het vragen om bakhsjisch, toch wordt herhaaldelijk in de wet en door de profeten, als in het Spreukenboek,...

2020-02-29

GESCHENK

Onderdeel van de pacht van (beklemde zowel als onbeklemde) boerderijen en losse landen. Wrsch. werd dit G. in de M.E. door de pachter aan zijn landheer betaald als deze huwde of hem een zoon geboren werd, als hij de grond verkocht (betaling geschiedde aan de nieuwe landheer) of (bij kloostermeiers) als een nieuwe abt zijn ambt aanvaardde, mogelijk ook als de pachter zijn landen aan een andere huurder overdroeg (zie Propijn). Dit G. is een symbool van erkenning door de pachter van zijn nieuwe lan...