Synoniemen van Economie

2020-02-25

Economie

De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in een samenleving. Het richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten. Het begrip schaarste speelt in de economie een grote rol. Bij de absolute schaarste is er een tekort van een product of dienst, zoals bijvoorbeeld een voedselschaarste. Relatieve schaarste, of schaarste in de economische zin, houdt in dat er om een product te maken andere prod...

2020-02-25

Economie

Zuinigheid bij de omgang met schaarse middelen. Ook in de zin van inrichting, stelsel; bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘de economie der wet’ en ‘de economie van de genade’. Thans vooral gebruikt als term om de maatschappij, de maatschappelijke orde (‘wij leven in een gemengde economie’) en de staathuishoudkunde aan te duiden. De economische wetenschap heeft tot onderwerp het menselijk streven naar welvaart.

2020-02-25

economie

economie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de leer die zich bezighoudt met de voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten Ik had een onvoldoende voor economie, maar mocht toch naar de volgende klas. 2. (economie), de economische praktijk ofwel het geheel van productie, handelsverkeer en diensten binnen een bepaalde regio De economie loopt in dat land al jaren slecht....

2020-02-25

economie

economie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-co-no-mie 1. studie van de keuzes die mensen maken om te voldoen aan hun behoeften ♢ de economie bestudeert onder andere hoe de overheid de belastinggelden besteedt 2. studie van de manier waarop in een land wordt omgegaan met inkomsten en uitgaven ♢ de economie van dit land is gezond, de inko...

2020-02-25

Economie

Wetenschap die zich bezighoudt met de mens in zijn streven naar welvaart, dat wil zeggen naar een optimale voorziening van goederen en diensten.

2020-02-25

economie

De studie van de productie, uitwisseling en consumptie van schaarse goederen en diensten.

2020-02-25

economie

Het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen.

2020-02-25

economie

Het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen.

2020-02-25

Economie

ECONOMIE, v. zuinigheid; bezuiniging; — huishoudkunde; landhuishoudkunde; — staathuishoudkunde (fig.) de geheele economie der wet, de beginselen der wet, zooals zij zijn neergelegd in de artikelen.

2020-02-25

Economie

Economie - de regelen, welke de stoffelijke welvaart beheerschen van een individu (Hd. Privatwirtschaft), van een volk (Hd. Volkswirtschaft) of van de geheele wereld (Hd. Weltwirtschaft). In het bijzonder duidt het woord aan de wetenschap, welke de volkswelvaart of wereldwelvaart als voorwerp van onderzoek neemt en nagaat door welke invloeden deze wordt beheerscht: staathuishoudkunde (Fr. économie politique, Hd. Volks ( Welt-) wirtschaftslehre, Eng. Political economy). — Zij heeft evenals ied...

2020-02-25

Economie

Economie - staathuishoudkunde, zuinigheid. — N. G. Pierson. Verspreide econom. Geschriften. I. de methode en theorie der staathuishoudkunde. 11. De geschiedenis der staathuishoudkunde. III. De economische geschiedenis. IV. Handel, crediet en muntwezen. V. de financiën van rijk en gem. VI. De sociale vraagstukken. — W. Roscher, System der Volkswirtschaft. 5 Bde. III. Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleisses. Geb. f 12.—. IV. System der Finanzwissenschaft. Geb.f 13.—

2020-02-25

economie

economie - De studie die zich bezighoudt met het productie, verspreiding en consumptie van geld, goederen en diensten.

2020-02-25

economie

economie - v. gmv. spaarzaamheid; bezuiniging; huishoudkunde; landhuishoudkunde; (fig) de geheele economie der wet, de beginselen der wet zooals zij zijn toegepast in de artikelen

2020-02-25

economie

economie, - v., huishoudkunde; landhuishoudkunde; spaarzaamheid ; doelmatige inrichting ; „economie politique”: staathuishoudkunde,

2020-02-25

Economie

Wetenschappelijke kapitale vergissing omtrent kapitaal-gissing.

2020-02-25

economie

v. huishoud-, staathuishoud-, landhuishoudkunde; spaarzaamheid; ook: (doelmatige) inrichting.

2020-02-25

ECONOMIE

Het gaat bij het economisch handelen, dat zich voltrekt in volkshuishoudelijk verband, om het doen van de juiste keuze tussen de voor de behoeftenbevrediging beschikbare krachten en stoffen, in welker relatieve schaarste steeds een welvaartstekort begrepen ligt. Als theoretische wetenschap nu analyseert en verklaart de economie het economisch gebeuren in zijn functionele en causale samenhang. De aldus verworven kennis vormt de basis voor de practische economie, de economische politiek in de ruim...

2020-02-25

ECONOMIE

De term wordt algemeen gebruikt ter aanduiding van het geheel van handelingen en strevingen van de bewoners van een gebied m.b.t. het verkrijgen van welvaart. Als zodanig kennen we een Friese economie. Kenmerkend voor de Fr. economische ontwikkeling tussen 1954 en 1974 is de schaalvergroting, de inkrimping van de landbouw en de uitbreiding van industrie en diensten. Ondanks →stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid hield Frl. een economische achterstand t.o.v. de rest van Nederland, met...

2020-02-25

Economie

1. E. is zoowel samenvatting van het complex der menschelijke behoeftenbevrediging als volkshuishouding, als de daarop betrekking hebbende wetenschap. In het vervolg is met E. steeds de laatste aangeduid.E. betreft de behoeftenbevrediging als sociaal verschijnsel (économie sociale, Sozialökonomie). Een „Robinson” is voor de E. slechts interessant als abstractie in de zin van werkhypothese (als zoodanig dan ook zoo vaak gebruikt dat hij de titel „Probierengel”...