Wat is de betekenis van Economie?

2021
2021-03-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Economie

De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in een samenleving. Het richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten. Het begrip schaarste speelt in de economie een grote rol. Bij de absolute schaarste is er een tekort van een product of dienst,...

Lees verder
2020
2021-03-08
NWN

Nieuwe woorden netwerk Ensie

Economie

Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging. De economie bestudeert keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten.

2019
2021-03-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

economie

economie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de leer die zich bezighoudt met de voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten Ik had een onvoldoende voor economie, maar mocht toch naar de volgende klas. 2. (economie), de economische praktijk ofwel het geheel van productie...

Lees verder
2018
2021-03-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

economie

economie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-co-no-mie 1. studie van de keuzes die mensen maken om te voldoen aan hun behoeften ♢ de economie bestudeert onder andere hoe de overheid de belastinggelden besteedt 2. studie van de...

Lees verder
2015
2021-03-08
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Economie

Wetenschap die zich bezighoudt met de mens in zijn streven naar welvaart, dat wil zeggen naar een optimale voorziening van goederen en diensten.

2012
2021-03-08
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

economie

De studie van de productie, uitwisseling en consumptie van schaarse goederen en diensten.

2008
2021-03-08
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

economie

Het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen.

2008
2021-03-08
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

economie

Het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen.

Lees verder
2005
2021-03-08
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

economie

Leden van het Koninklijk Huis hebben zich door de eeuwen heen actief ingezet voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Met name koning Willem I heeft in dit kader een grote rol gespeeld, maar ook prins Bernhard heeft zich lange tijd ingespannen voor bevordering van de buitenlandse handel. Sinds de Lockheedaffaire lijkt er echter een zeker p...

Lees verder
1993
2021-03-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Economie

(ekonomie) staathuishoudkunde; spaarzaamheid

1991
2021-03-08
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Economie

Zuinigheid bij de omgang met schaarse middelen. Ook in de zin van inrichting, stelsel; bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘de economie der wet’ en ‘de economie van de genade’. Thans vooral gebruikt als term om de maatschappij, de maatschappelijke orde (‘wij leven in een gemengde economie’) en de staathuishoudkunde aan te duiden. De economische wetensch...

Lees verder
1990
2021-03-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

economie

economie - De studie die zich bezighoudt met het productie, verspreiding en consumptie van geld, goederen en diensten.

1976
2021-03-08
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

ECONOMIE

De term wordt algemeen gebruikt ter aanduiding van het geheel van handelingen en strevingen van de bewoners van een gebied m.b.t. het verkrijgen van welvaart. Als zodanig kennen we een Friese economie. Kenmerkend voor de Fr. economische ontwikkeling tussen 1954 en 1974 is de schaalvergroting, de inkrimping van de landbouw en de uitbreiding van indu...

Lees verder
1955
2021-03-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ECONOMIE

Het gaat bij het economisch handelen, dat zich voltrekt in volkshuishoudelijk verband, om het doen van de juiste keuze tussen de voor de behoeftenbevrediging beschikbare krachten en stoffen, in welker relatieve schaarste steeds een welvaartstekort begrepen ligt. Als theoretische wetenschap nu analyseert en verklaart de economie het economisch gebeu...

Lees verder
1954
2021-03-08
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Economie

economische omstandigheden spelen een grote rol bij het ontstaan van ziekte, alsook bij de behandeling daarvan (zie ook ziekenhuis); maar omgekeerd worden met voorkoming en tijdige behandeling van ziekten ook weer grote economische belangen gediend.

1950
2021-03-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Economie

(<Fr.), v., 1. zuinigheid; bezuiniging; 2. leer van de tijdelijke menselijke welvaart, huishoudkunde, inz. land- of staathuishoudkunde en ook de volkshuishouding zelf; 3. staathuishoudkundig bestuur, economische practijk; 4. inrichting, opzet uit een oogpunt van doelmatigheid: de economie der wet.

Lees verder
1949
2021-03-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Economie

causale welvaartsleer. Men onderscheidt theoretische E. en practische E., waarbij alleen eerstgenoemde wetenschap mag heten; practische E. valt samen met economische politiek. In de beoefening der E. hebben zich een aantal richtingen ontwikkeld, o.a. het Mercantilisme, de Physiocraten, de Klassieke school van Adam Smith, de Oostenrijkse school.

Lees verder
1948
2021-03-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

economie

v. huishoud-, staathuishoud-, landhuishoudkunde; spaarzaamheid; ook: (doelmatige) inrichting.

1940
2021-03-08
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Economie

1. E. is zoowel samenvatting van het complex der menschelijke behoeftenbevrediging als volkshuishouding, als de daarop betrekking hebbende wetenschap. In het vervolg is met E. steeds de laatste aangeduid.E. betreft de behoeftenbevrediging als sociaal verschijnsel (économie sociale, Sozialökonomie). Een „Robinson” is voor de...

Lees verder
1939
2021-03-08
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Economie

Wetenschappelijke kapitale vergissing omtrent kapitaal-gissing.