Wat is de betekenis van Drie?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

drie

drie - Hoofdtelwoord 1. het getal tussen de twee en de vier, in Arabische cijfers 3, in Romeinse cijfers III drie - Zelfstandignaamwoord 1. het getal 3 Verwante begrippen tripleren

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

drie

drie - telwoord 1. telwoord dat na 'twee' komt ♢ het was drie dagen feest Telwoord: drie drieën

Lees verder
1998
2021-04-16
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Drie

1. de- K’s,kut, kerk en kapitaal, ofwel de dingen waar het in het leven om draait. De toestand is niet rotter dan anders, antwoordde deze. Wat wil je ook, zolang de drie K’s het voor het zeggen hebben in de wereld. De tuinman keek hem vragend aan. Kapitaal, kerk en kut, zei hij. Daar wordt de wereld door beheerst. (Jan Wolkers: De hond met de blauw...

Lees verder
1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

drie

I, telw., 1. hoofdtelw., twee plus één: — bladzijden; ik heb — uur gelopen; — is sedert onheuglijke tijden een heilig getal; hij kon geen — tellen, wist van verlegenheid niets te doen; (ook) hij was buitengewoon dom; een-twee-— als bijw. uitdr., op slag, terstond: ik kan dat maar zo niet een-twee-—...

Lees verder
1955
2021-04-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DRIE

zie Getallensymboliek.

1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Drie

num., trije; met dn -ën, trijeresom; — en een half, fjirdel, fjirdeheal; stuk land vanpondemaat, trije.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Drie

I. telw., 1. hoofdtelw., twee plus één: drie bladzijden; ik heb drie uur gelopen; — hij kon geen drie tellen, wist van verlegenheid niets te doen; (ook) hij was buitengewoon dom; — een-twee-drie als bijw. uitdr., op slag, terstond: ik kan dat maar zo niet een-twee-drie klaar hebben; &mdas...

Lees verder
1939
2021-04-16
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Drie

Waar alle goede dingen uit bestaan.

1928
2021-04-16
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Drie

Wisten jullie, dat drie veelal geldt als een „heilig” getal? Reeds in de oudste tijden schreef men aan het getal drie een geheimzinnige kracht toe en daarom noemde men het een heilig getal. In den Bijbel, vinden we vele voorbeelden van die aparte betekenis van het getal drie: b.v. na den zondvloed werd het mensdom opnieuw gevormd door d...

Lees verder
1926
2021-04-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Drie

Gelijk vier in de Heilige Schrift het getal is van de aarde, zoo is drie het symbool van het Goddelijke. God zelf is met menschelijke getallen niet te meten, maar Hij heeft zich in Zijn Woord alzoo geopenbaard, dat we Hem eeren zullen als Vader, Zoon en Heilige Geest. En in verband daarmede doet Hij ons in de werken, die Hij verricht in natuur en i...

Lees verder
1916
2021-04-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Drie

Drie - 1) (wisk.), kenmerk van deelbaarheid door drie: een getal is deelbaar door drie, als de som der cijfers van het getal door 3 deelbaar is. 2) Bij „primitieve” volken spelen de getallen een heel andere rol dan bij ons. Het zijn niet maar kwantitatieve aanduidingen, middelen om de dingen te tellen, maar de getallen zijn zelf mystieke werkelijkh...

Lees verder
1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Drie

Het begrip drie heeft 2 verschillende betekenissen: 1. drie - DRIE, v. (drieën), eene Arabische drie (3) en eene Romeinsche drie (III); — Schotsche drie, dans (in den driepas); eene zijde van een dobbelsteen, welke drie oogen heeft; helft van een domino-steen met drie oogen; kaart met drie figuren harten drie, ruiten drie. 2. drie - DR...

Lees verder
1870
2021-04-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Drie

Drie is onder de getallen het eerste, dat een begin, midden en einde heeft of van een aanvangspunt door een overgangslid tot een eindpunt voortschrijdt, zoodat het in de wijsgeerige getalsbeschouwing der Pythagorèërs werd aangemerkt als een zinnebeeld van het volkomene. Ook in andere wijsgeerige stelsels van ouden en nieuweren tijd vervult het geta...

Lees verder