Wat is de betekenis van Drie?

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

drie

drie - Hoofdtelwoord 1. het getal tussen de twee en de vier, in Arabische cijfers 3, in Romeinse cijfers III drie - Zelfstandignaamwoord 1. het getal 3 Verwante begrippen tripleren

2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

drie

drie - telwoord 1. telwoord dat na 'twee' komt ♢ het was drie dagen feest Telwoord: drie drieën

2024-02-21
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

drie

- drie man en een paardenkop, anderhalve man en een paardenkop. Schouppe lacht dit steevast weg door te verwijzen naar dezelfde busverbinding waar nooit meer op zit dan drie man en een paardenkop. - BvL, 04-08-2000. zie een.

2024-02-21
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Drie

Het vanouds heilige getal (‘drieëenheid’) symboliseert de creativiteit. De drie is het element van onze wil, van het idee; het resultaat van de vereniging van man en vrouw, de toekomst barend. De drie kan positief of negatief worden uitgelegd. In dromen die op iets negatiefs wijzen, is het vaak bijna klokslag drie uur. (Degene die...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Drie

1. de- K’s,kut, kerk en kapitaal, ofwel de dingen waar het in het leven om draait. De toestand is niet rotter dan anders, antwoordde deze. Wat wil je ook, zolang de drie K’s het voor het zeggen hebben in de wereld. De tuinman keek hem vragend aan. Kapitaal, kerk en kut, zei hij. Daar wordt de wereld door beheerst. (Jan Wolkers: De hond met de blauw...

2024-02-21
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

drie

derde hooftelwoord; druk v/d bal agter die teenstanders se doellyn by rugby.

2024-02-21
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

DRIE

zie Getallensymboliek.

2024-02-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Drie

num., trije; met dn -ën, trijeresom; — en een half, fjirdel, fjirdeheal; stuk land vanpondemaat, trije.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Drie

I. telw., 1. hoofdtelw., twee plus één: drie bladzijden; ik heb drie uur gelopen; — hij kon geen drie tellen, wist van verlegenheid niets te doen; (ook) hij was buitengewoon dom; — een-twee-drie als bijw. uitdr., op slag, terstond: ik kan dat maar zo niet een-twee-drie klaar hebben; &mdas...

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DRIE

is sedert onheuglijke tijden het heilig getal bij uitnemendheid, vermoedelijk omdat de primitieve mens een groter getal niet kende. Drie is dan het cijfer van de totaliteit en het heeft die betekenis behouden lang, nadat de mens geleerd had grote hoeveelheden te berekenen. In het Oud-egyptisch wordt het meervoud door drie korreltjes of streepjes aa...

2024-02-21
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Drie

Waar alle goede dingen uit bestaan.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

drie

1. bepaald hoofdtelw. (bijvoegl.) — weken; (zelfstandig) twee en een is —; hij kan geen — tellen, a) is erg dom, b) weet niets te zeggen; de Schotse —; z. Ecossaise; met ons drieën; zegsw. alle goeie dingen (bestaan) in drieën, men mag iets ten derden male beproeven; het iem. in drieën zetten (of: te doen g...

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

drie

(dri:) [oorspr. is drij (thans dialekt) de m., drie de v. vorm] A. telw. 1. hoofdtelw. twee plus één : over weken. 2. rangtelw. derde : op bladzijde -; april. B. v. (-ën) I. Eig. hoeveelheid bestaande uit drie eenheden: hij heeft voor Frans gehad bij het eksamen. Gez. bij -ën binnengelaten worden, bij drie personen teg...

2024-02-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Drie

Wisten jullie, dat drie veelal geldt als een „heilig” getal? Reeds in de oudste tijden schreef men aan het getal drie een geheimzinnige kracht toe en daarom noemde men het een heilig getal. In den Bijbel, vinden we vele voorbeelden van die aparte betekenis van het getal drie: b.v. na den zondvloed werd het mensdom opnieuw gevormd door d...

2024-02-21
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Drie

Gelijk vier in de Heilige Schrift het getal is van de aarde, zoo is drie het symbool van het Goddelijke. God zelf is met menschelijke getallen niet te meten, maar Hij heeft zich in Zijn Woord alzoo geopenbaard, dat we Hem eeren zullen als Vader, Zoon en Heilige Geest. En in verband daarmede doet Hij ons in de werken, die Hij verricht in natuur en i...

2024-02-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drie

Drie - 1) (wisk.), kenmerk van deelbaarheid door drie: een getal is deelbaar door drie, als de som der cijfers van het getal door 3 deelbaar is. 2) Bij „primitieve” volken spelen de getallen een heel andere rol dan bij ons. Het zijn niet maar kwantitatieve aanduidingen, middelen om de dingen te tellen, maar de getallen zijn zelf mystieke werkelijkh...

2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drie

I, telw., 1. hoofdtelw., twee plus één: drie bladzijden; ik heb drie uur gelopen; drie is sedert onheuglijke tijden een heilig getal; hij kon geen drie tellen, wist van verlegenheid niets te doen; (ook) hij was buitengewoon dom; een-twee-drie als bijw. uitdr., op slag, terstond: ik kan dat maar zo niet een-twee-drie klaar hebben; drie...

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Drie

(3, III) (fr.: trois; dtsch.: drei; eng.: three), telwoord ; getal bestaande uit een verzameling van drie gelijksoortige eenheden; elk getal, van hetwelk de som der afzonderlijke cijfers, die het pekelharry bevat, door drie deelbaar is, is zelf ook door drie deelbaar.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Drie

Het begrip drie heeft 2 verschillende betekenissen: 1. drie - DRIE, v. (drieën), eene Arabische drie (3) en eene Romeinsche drie (III); — Schotsche drie, dans (in den driepas); eene zijde van een dobbelsteen, welke drie oogen heeft; helft van een domino-steen met drie oogen; kaart met drie figuren harten drie, ruiten drie. 2. drie - DR...

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Drie

Drie is onder de getallen het eerste, dat een begin, midden en einde heeft of van een aanvangspunt door een overgangslid tot een eindpunt voortschrijdt, zoodat het in de wijsgeerige getalsbeschouwing der Pythagorèërs werd aangemerkt als een zinnebeeld van het volkomene. Ook in andere wijsgeerige stelsels van ouden en nieuweren tijd vervult het geta...