2019-10-21

Controle

Controle is het intern nagaan of de hygiëne- en werkvoorschriften in overeenstemming met de hygiënecode worden opgevolgd.

2019-10-21

controle

Het in de hand hebben van onderzoeksomstandigheden en -variabelen door de onderzoeker.

2019-10-21

controle

Controle betekent in Wizwijs: nakijken of een uitkomst klopt. Wizwijs stimuleert de leerlingen vaak om uitkomsten van schattingen of berekeningen uit het hoofd, via rekenen op papier of met de rekenmachine te controleren. Wanneer de leerlingen met de rekenmachine een uitkomst moeten controleren, staat er bij de opdracht het rekenmachine-icoontje met het woord ‘controle’ op de display.

2019-10-21

Controle

Een controle is toezicht op iets of iemand houden, nagaan of het bestuur van iets of iemand wel goed is.

2019-10-21

controle

Nagaan of werknemers goed werken en of de doelstellingen bereikt worden.

2019-10-21

controle

1. In een kleur: een zodanig bezit dat de tegenpartij in die kleur niet meteen een aantal slagen kan incasseren. Een aas of (in een troefcontract) een renonce is een eerste-ronde controle (ofwel ‘eerste controle’) en een heer of een singleton een tweede-ronde controle (ofwel ‘tweede controle’). In sommige biedsystemen kan naar het aantal controles in partners hand geïnformeerd worden. Een aas telt dan voor twee controles, een heer voor één. 2. In een spel: de mogelijkheid een spel te...

2019-10-21

controle

controle - Zelfstandignaamwoord 1. toezicht, inspectie, onderzoek, nazien     ♢ Voor het opstijgen van het vliegtuig voerde de bemanning nog een laatste controle uit. 2. beheersing, overheersing     ♢ De behendige wielrenner verloor door de te hoge snelheid tijdens de afdaling, toch nog de controle over zijn fiets en viel hard op de weg. Synoniemen opzicht, supervisie, toezicht, verificatie, check V...

2019-10-21

Controle

Controle (Fr. ; letterlijk : contre-rôle = tegen-rol), betekent opzicht, toezicht. Oorspronkelijk had het woord betrekking op geldzaken ; de persoon, met het toezicht belast, hield een contra-rol, een tegen-boek, d.w.z. maakte eveneens aanteekeningen, om zo te kunnen nagaan, oï de cijfers klopten. Later kreeg controle de ruimere beteekenis van toezicht, bijv. op min of meer verantwoordelijke personen, op koopwaren, enz.

2019-10-21

controle

controle - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-tro-le 1. het kijken of iets in orde is ♢ de controle op nieuwe auto's is prima 2. het ergens greep op houden ♢ hij heeft geen controle meer over die kinderen 1. onder controle houden [zorgen dat er niet gebeurt wat je niet wilt...

2019-10-21

controle

Nagaan of werknemers goed werken en of de doelstellingen bereikt worden.

2019-10-21

Contrôle

CONTRÔLE, v. (-s), opzicht, toezicht; tegenrekening, dubbel register; — het controleeren; — de persoon die controleert, (dan m.); — de plaats waar gecontroleerd wordt (op de spoorwegen) het kaartje aan de contrôle afgeven.

2019-10-21

Controle

Controle, afkomstig van het woord contre-róle of tegenlijst, was weleer het opzigt over de inkomsten en uitgaven van den Staat door iemand, die een afschrift in handen had van de lijst, volgens welke ondergeschikte ambtenaren die inkomsten moesten ontvangen of die uitgaven bewerkstelligen. Die persoon droeg den naam van controleur, en deze is bij ons nog in gebruik voor ambtenaren bij de belastingen, die gedurig rondreizen, om de kantoren der rijks-ontvangers te bezoeken en er kennis te nemen v...

2019-10-21

Contrôle

Contrôle - het dubbel van een boek of register, dat geheel eensluidend behoort te zijn en door een tweeden persoon gehouden wordt, waardoor meer zekerheid tegen misslagen ert ook tegen fouten en bedrog verkregen wordt. Ook: het toezicht en zelfs de leiding der zaken van anderen, ter bevordering van eigen belang of van derden. Ook: administratieve contrôle. Het nagaan der administratie en boekhouding door een accountant, om te zien, of alles dienaangaande in orde is. — Pixley, Francis W. The...

2019-10-21

Contrôle

Contrôle - in de huishoudingen, meer speciaal in de ondernemingen, is te onderscheiden 1° naar haar strekking, in technische en economische controle; 2° naar de organen, die de controle uitoefenen, in interne en externe c.; 3° naar het al of niet verplicht karakter, in gedwongene en vrije contrôle. Technische contrôle. De interne technische c., te zamen met een deel van de interne economische c. de zgn. bedrijfscontrôle vormend, heeft ten doel de verschillen...

2019-10-21

controle

controle, - v., toezicht; naziening; dubbel register, tegenboek; keurmerk op gouden of zilveren voorwerpen; conduitelijst der officieren; naamlijst; aanmerking.

2019-10-21

contrôle

contrôle - v. opzicht, toezicht; tegenrekening, dubbel register

2019-10-21

contrôle

(Fr.) v. tegenrekening; toezicht, opzicht.