2020-04-06

Augias

Augias - Legendarische koning van Elis, eigenaar van een enorme veestapel van 3000 runderen. Herakles moest in één enkele dag de mest, die zich in de stallen had opgestapeld, verwijderen. Dit kon hij omdat hij de bedding van de rivier de Alpheios verlegde en het water door de stallen liet stromen (d.i. één van de twaalf werken van Herakles). Toen Augias het overeengekomen loon, nl. één tiende van het aantal runderen, weigerde te betalen, werden hij en zijn zonen op één na door Herakles gedood.

2020-04-06

Augias

Augias, koning te Elis, was een zoon van Phorbas en van Hyrmine, en volgens anderen van Helios of van Poseidon (Neptunus). Als jongeling had hij deel genomen aan den togt der Argonauten en als vorst te Elis aanzienlijke rijkdommen vergaderd, die vooral bestonden in 3000 runderen, wier mest in den uitgebreiden stal tot eene aanzienlijke hoogte was opgestapeld. Tot de 12 werkzaamheden , die door Eurystheus aan Heracles (Hercules) werden opgelegd, behoorde ook deze, dat...

2020-04-06

Augias

Augias - -»-Augeias.

2020-04-06

Augïas

Augïas - zie HERACLES.

2020-04-06

Augías

Augías - (Gr. myth.), koning van Elis, zeer rijk aan runderen. De stallen van A., waar gedurende vele jaren duizenden runderen gemest werden en die nooit gereinigd werden, moesten door Heracles op bevel van Eurystheus schoongemaakt worden. Heracles leidde er de rivieren Penéus en Alphéus doorheen en volbracht het werk in één dag. Vandaar de uitdrukking: den Augiasstal reinigen. Davids. De „bijzonderheden” vooral bij Apollodorus’ „Bibliotheek” 2.55. Bij de Klassieken is de beteekenis: een...

2020-04-06

Augīas

Augīas - Αὐγείας, zoon van Phorbas of van Helius, koning der Epeërs in Elis, had in een stal 3000 runderen staan, en daar deze stal in 30 jaren niet gereinigd was, scheen het onmogelijk den mest er uit te verwijderen. Daarom droeg Eurystheus aan Heracles op, die taak in één dag te volbrengen, en deze kweet zich van die opdracht door het water van de rivieren Alphēus en Penēus door den stal te leiden, zoodat de mest van zelf weggespoeld werd. Au...