Wat is de betekenis van Apanage?

2019
2022-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

apanage

apanage - Zelfstandignaamwoord 1. gebied of ander vermogen door een feodaal heerser als inkomstenbron aan een vazal toegekend Sommigen bezaten een groot aantal desa's als apanage (...) 2. toelage voor rekening van de staat, in het bijzonder aan leden van een vorstenhuis ...

Lees verder
2005
2022-01-17
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

apanage

Oorspronkelijk een gift of erfdeel, bestemd om in de materiële behoeften van jongere vorstenzonen te voorzien, opdat deze prinsen naar hun rang en stand zouden kunnen leven. Apanage, ontleend aan het Frans, betekent erfdeel. Het erfdeel of de gift kon bestaan uit een deel van het (kroon)domein, dat aan een prins van den bloede werd overgedrage...

Lees verder
1994
2022-01-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Apanage

[Fr., van apaner = begiftigen met middelen van bestaan, van MLat. appanare, van Lat. ad = bij, en panis = brood] 1. toelage voor niet-regerende vorstelijke personen (bijv. kinderen), oorspr. bestaande uit inkomsten uit een bep. gebied of een bep. ambt; 2. natuurlijke aanhang of natuurlijk attribuut.

Lees verder
1993
2022-01-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Apanage

toelage aan niet regerende leden van het vorstenhuis

1955
2022-01-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Apanage

jaarwedde van prinsen, niet-regerende vorsten, enz.

1954
2022-01-17
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Apanage

Indon.) is een areaal grond, dat een Indon. vorst ter bezoldiging of begunstiging toewijst aan beambten, hofgroten of vorstentelgen, met het recht daaruit profijt te trekken op gelijke wijze als de vorst zou kunnen doen (belastingheffing in producten, geld of arbeid). Het kwam echter ook voor, dat de vorst grond uit eigen bezit aldus uitgaf, in wel...

Lees verder
1950
2022-01-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Apanage

(Fr.), o. (-s), toelage uit de staatskas aan niet-regerende leden van ’t vorstelijk geslacht of bezitting die hun levensonderhoud oplevert.

1949
2022-01-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Apanage

(schenking ad panem = tot levensonderhoud), oorspronkelijk deel van het (kroon-)domein aan jongere zoons van de vorst geschonken, om van de opbrengst daarvan te leven. In Frankrijk ontstonden zo machtige feodale huizen, o.a. het Bourgondische Huis. Later werd als A. een jaarwedde door Staat aan niet-regerende leden van het Koninklijk Huis toegekend...

Lees verder
1937
2022-01-17
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

apanage

o. en v. apanages (Fr. v. o.-Fr. apaner = eig. met brood [Lat. panis] verzorgen:m toelage uit de staatskas aan niet-regerende leden van het vorstelijk huis).

1933
2022-01-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Apanage

toelage u/d Staatskas aan niet-regeerende leden v/e regeerend vorstenhuis.

1933
2022-01-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Apanage

Apanage - Lat. apanagium ( Lat. panis = brood), is de schadeloosstelling, welke toegekend wordt aan degenen, die door toepassing van het eerstgeboorterecht van de volledige erfgerechtigdheid worden uitgesloten. Zij wordt geschonken, zoowel bij het erfrecht ten aanzien van vorstelijke heerschappij, als bij het adellijke en het boeren-erfrecht in het...

Lees verder
1916
2022-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Apanage

Apanage - (Nieuwlat: apanagium), de aan jongere leden van regeerende of vorstelijke geslachten toegekende schenking ten behoeve van levensonderhoud naar rang en stand. Zoo geniet hier te lande kr. artt. 28 en 29 Grw. de Koningin-weduwe gedurende haar weduwelijken staat een jaarl. toelage van ƒ 150.000 uit ’s Rijks kas, een Kroonprins na vervulling...

Lees verder
1898
2022-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

APANAGE

o. (-s), toelage uit de staatskas aan niet regeerende leden van ’t vorstelijk geslacht.

1870
2022-01-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Apanage

Apanage, een Fransch woord, afkomstig van het Nieuw-Latijnsche apanagium of apanamentum, beteekent eene som, die op de staatsbegrooting wordt uitgetrokken, om tot onderhoud van niet regérende leden van vorstelijke huizen te dienen. De gewoonte, om apanages te verleenen, is in de monarchieën ontstaan met het regt van eerstgeboor...

Lees verder
1864
2022-01-17
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

apanage

apanage - v. (apanages), toelage uit de staatskas aan leden van het vorstelijk geslacht

Lees verder