2020-01-24

Allen, regel van

Evolutionaire wetmatigheid beschreven door de Amerikaanse zoöloog Joel A. Allen die in 1877 stelde dat warmbloedige dieren een meer afgerond lichaam en kortere extremiteiten hebben naarmate ze bij een hogere breedtegraad leven De regel van Allen is samen met die van Bergmann de bekendste ecogeografische regel: een wetmatigheid die een verband legt tussen biologie en breedtegraad. Net als de regel van Bergmann is die van Allen gebaseerd op oppervlakte-inhoud-overwegingen. Omdat warmteverlies...

2017-10-31

allen

allen - Onbepaald voornaamwoord 1. alle ; allemaal Mag ik ervan uitgaan dan allen hiermee instemmen. allen - Hoofdtelwoord 1. alle ; allemaal

2019-01-17

Regel

Regel - (Dr. Eduard Aug. von), 1815—1892, een der baanbrekers op het gebied van den tuinbouw, vooral in Zwitserland en Rusland, was een zoon van een leeraar uit Gotha. Hij genoot degelijk onderwijs, koos den tuinbouw tot beroep en werkte o. a. in Göttingen, Bonn, Berlijn en Zürich zóó verdienstelijk, dat hij in 1855 benoemd werd tot directeur van den Botan. tuin te St. Petersburg. In 1852 richtte hij de Zwits. tuinbouwvereeniging op en 1858 werd hij de stichter der Russ. Mij. voor Tuinbouw...

2017-11-14

Allen

Allen (Bog of) is eene reeks van moerassige veengronden in het Iersche graafschap Kildare. Zij liggen omstreeks 70 Ned. el boven de oppervlakte der zee en staan in het voor- en najaar onder water. Er ont springen belangrijke rivieren, zoo als de Barrow en de Boyne. De pogingen om ze droog te maken hebben tot nu toe schipbreuk geleden. Ongetwijfeld echter zal dit later even goed gelukken als aan de oostelijke grenzen van Groningen en Drenthe.

2018-11-29

Regel

Regel - m. (-s, -en), liniaal, werktuig waarlangs lijnen worden getrokken; — zware lat; — ijzeren staaf; — reeks woorden, naast elkander geschreven, gezet of gedrukt: nog een paar regels schrijven; op die bladzijde staan 30 regels; de vierde regel v. o. (van onderen); een regel overslaan; op een nieuwen regel beginnen; de groote regels (grooter gedrukt) zijn voor den eersten leerkring, de kleine regels (kleiner gedrukt) voor den tweeden; — tusschen de regels doorlezen, begrijpen en verst...

2019-10-02

Regel

(van een sluisdeur), ➝Puntdeur.

2017-07-26

regel

(de; -s) 1 SP-bepaling, voorschrift waarnaar men zich moet richten, vastgestelde of aanvaarde norm, syn. rule 2 SP - spelregel, syn. rule 3 - golfregel, spelregel van het golfspel, syn. rule; plaatselijke regel, regel die alleen geldt voor de baan waarop gespeeld wordt. • De regels in golf zijn er niet in de eerste plaats om golfers te straffen, maar om onder alle omstandigheden - al dan niet met het toekennen van strafilagen - verder spel mogelijk te maken. (LITTI)

2017-06-21

Regel

de -s hebben ongesteld zijn. Zie ook bezoek hebben. Ook in het Frans: avoirses regies.

2017-05-11

regel

Algemeen besluit of, anders gezegd, een besluit dat gericht is op een onbepaald aantal, niet met name genoemde burgers.

2017-11-14

regel

regel - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-gel 1. lijn van woorden ♢ de eerste vijf regels zijn dikgedrukt 1. iemand een paar regels schrijven [een kort briefje] 2. tussen de regels door lezen [het ook snappen als het er niet letterlijk staat]

 • 2017-06-26

  negentien, regel van

  regel van negentien

  2017-06-27

  regel van zestien

  regel van vijftien

  2019-04-28

  Regel

  zie Beginsel.

  2019-03-09

  Bergmann regel van

  de regel die zegt dat rassen van één soort of nauw verwante soorten van warmbloedige dieren (vogels en zoogdieren) in koudere gebieden vaak groter zijn dan in warme streken. Deze regel is al ca. 1240 door keizer Frederik II beschreven in De arte venandi cum avibus. Sindsdien is veel materiaal bijeengebracht dat deze regel ondersteunt. De regel kreeg de naam van Carl Bergmann, die in 1847 een artikel schreef over de warmtehuishouding van de dieren in verband met hun grootte. Evenals de regel va...

  2019-01-17

  Ampère (regel van)

  Ampère (regel van) - Regel om de richting der kracht te vinden, die een magneetpool ondervindt in het magnetisch veld van een stroomgeleider (zie ELECTROMAGNETISME).

  2019-03-14

  Regel van drieën

  Regel van drieën - de eenvoudige rekenwijze om uit drie gegeven grootheden door vermenigvuldiging der twee laatste en deeling van het product door de eerste, de onbekende vierde grootheid te vinden, die een noodwendig en richtig gevolg der geometrische verhouding van de drie andere is. Men onderscheidt hierbij rechten-, omgekeerden- en samengestelden regel van drieën. Hij is een toepassing van de leer der evenredigheden.

  2018-08-14

  Regel van drieën

  Regel van drieën (De) is de naam eener rekenwijze, waardoor men in eene meetkunstige evenredigheid de waarde bepaalt van een onbekenden term, wanneer die van elk der 3 overige termen bekend is. Heeft men namelijk: a:b = c:x, en is x de onbekende term, zoo vindt men daaruit volgens de eigenschappen der evenredigheden: $$x = \frac{b c}{a}$$ Intusschen is bij het tegenwoordig rekenonderwijs die oplossingsmethode niet langer in gebruik, omdat zij aanleiding geeft tot een werktuigelijk sommenmaken e...

  2019-01-17

  Regel van drieën

  Regel van drieën - r. oplossen, bewerking, welke tot 3 gegeven getallen een 4de getal leert vinden, dat met de drie andere een meetkundige evenredigheid uitmaakt. Naarmate men bij hot oplossen van een r. te doen heeft met rechte, omgekeerde of samengestelde verhoudingen, spreekt men van rechten, omgekeerden of samengestelden r. Wordt tegenwoordig in de rekenkunde weinig meer gebruikt.

  2018-12-06

  Basedow (regel van)

  Basedow (regel van), een bewerking eenigszins gelijkend op den kettingregel, die in de 18e eeuw gebruikt werd. B. was niet de uitvinder ervan.

  2019-09-18

  Regel van Kopp

  Empirische regel uit de physicochemie, welke uitdrukt, dat de moleculairwarmte (moleculairgewicht x soortelijke warmte) van een vaste verbinding gelijk is aan de som der atoomwarmten (atoomgewicht x soortelijke warmte) der bestanddeelen. Aldus voor de soortelijke warmte van ijs (H2O) heeft men 18 x 0,47 = 8,5, terwijl men vindt uit de atoomwarmten 2 x 2,3 + 1 x 4,0 = 8,6. Deze regel houdt verband met de theorie der soortelijke warmte van Debye. V. Itterbeek