2020-01-26

Akoestische muziek

Akoestische muziek (Gr. akousma = geluid) is muziek die het oor bereikt via geluidsgolven en niet via elektronische impulsen. De term wordt dan ook gebruikt als'niet-elektronischemuziek'.

2017-10-17

akoestische

akoestische - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van akoestisch

2018-09-27

Muziek

Muziek v. toonkunst, zangkunst: onderwijs in de muziek geven; zich op de muziek toeleggen; — voortbrengselen der toonkunst: de muziek van Mozart; Duitsche, Italiaansche muziek; — uitvoering van muziekstukken: ik hoor gaarne muziek; iem. met muziek ontvangen; — muziek maken, musiceeren; — (fig.) met muziek, flink, met glorie: met muziek zakken, slagen voor een examen; hij heeft het spel met muziek gewonnen, verloren; — zonder muziek, eenvoudig weg; — geschreven of gedrukte muziekstukk...

2019-01-12

Muziek

Muziek, - zie TOONKUNST.

2017-04-03

Muziek

Muziek - muziek waar je schoenveters, ritssluitingen, broekriemen, gulpknopen van losspringen: erg goeie muziek.

2019-06-08

akoestische isolatie

akoestische isolatie - Isolatie in een gebouw die de doorgang van geluidsgolven tegengaat.

2019-08-13

Muziek

De muziek is zo oud als de wereld. De mens heeft van nature de neiging, om door klanken uiting te geven aan hetgeen hem ontroert. Wat wij onder muziek verstaan, is echter de kunst om van de snel vervliegende klanken een beeld te vormen, dat in onderlinge samenstelling (harmonie) en in regelmatig verloop (melodie en rhythme) het gehoor streelt. . Deze kunst staat in nauw verband met de poëzie, met toneel- en danskunst, waarvan zij in oude tijden de gehoorzame zuster was. Later heeft zij zich...

2017-02-21

muziek

Muziek is: (dans): muziek die de choreograaf kiest bij het maken van een choreografie; ook geluid, tekst of stilte als zeggingskracht; breed spectrum: van klassieke (zie klassiek (3)) muziek tot straatgeluiden, afhankelijk van danssoort; de relatie van dans (1) en muziek kan gelijk oplopen of sterk contrasteren (zie contrast (2)), bijv. heftige dans bij rustige melodische (zie melodie) muziek.

2020-01-15

Muziek

Muziek is geordend georganiseerd geluid. Muziek is zang of op een instrument uitgevoerd spel, bedoeld om naar te luisteren. Muziek is één van de geritualiseerde tijdgebonden immateriële kunsten vergelijkbaar met dansen, toneel spelen en poëzie voordragen. Wat maakt geluid tot muziek? Geluid is akoestisch en soms lichamelijk voelbaar (bastonen). Maandenlang ervaart de nog ongeboren baby het ritme van moeders hart. De cadans van haar hart verandert regelmatig, Gaat soms ove...

2019-06-08

muziek

muziek - De kunst die zich bezighoudt met het combineren van vocale of instrumentale geluiden binnen een bepaalde tijd om emoties, ideeën of geestestoestanden over te brengen, veelal volgens culturele normen voor ritme, melodie en, in de meeste Westerse muziek, harmonie.

2017-01-04

Muziek

Muziek is een aaneenschakeling van tonen volgens een notenvoorschrift van de componist voortgebracht door muziekinstrumenten met een, meestal zeer complexe, temporele structuur.

2019-06-08

akoestische zoldering

akoestische zoldering - Plafonds bedekt met een materiaal dat ontworpen is om geluid te absorberen.

2019-06-08

akoestische tegel

akoestische tegel - Elke tegel die bestaat uit materialen met de eigenschap geluidsgolven te absorberen.

2019-06-08

akoestische interferometer

akoestische interferometer - Instrumenten die de versnelling en verzwakking meten van geluidsgolven in een gas of een vloestof door te kijken naar het interferentiepatroon dat wordt gevormd door twee golven die worden geproduceerd door dezelfde bron.

2019-06-08

akoestische eigenschap

akoestische eigenschap - De eigenschappen van geluid, vooral de geluidseigenschappen van gebouwde omgevingen, materialen en geluidsapparaten, zoals echo en absorptie.

2017-02-07

Muziek

Muziek is in de betekenis 'jenever' alleen gevonden in een Bargoens woordenboekje uit 1937. Het werd ook gebruikt voor 'geld'. De betekenis overgang is niet duidelijk, maar zonder twijfel zal het woord jenever sommigen als muziek in de oren hebben geklonken. Omstreeks 1874 zei men van een dronkaard hij ziet den hemel voor een contrabas aan. De summiere verklaring luidt: 'Zijn gezicht is beneveld.' Een variant is hij ziet den hemel voor een doedelzak en zijne vrouw voor eene jeneverfles aan. Deze...

2018-08-09

Muziek

Muziek, in het Grieksch μουσική, afgeleid van μούσα (muse), beteekende oorspronkelijk de schoone kunst in het algemeen; doch ontving vervolgens meer bepaald de beteekenis van toonkunst of van de kunst, om door opvolgende toonen bepaalde gewaarwordingen op te wekken. In de muziek wordt de stijl bepaald door de toonladder, welke den aard aanwijst van het door luchttrilling voortgebragte geluid. Wanneer eene regte lijn den afstand van een toon tot zijne octaaf voorstelt en men op deze l...

2017-06-21

Muziek

1. daar zit - in, daar is geld aan te verdienen; daar valt wat van te maken, verwachten; dat loopt op rolletjes; dat gaat goed. Oude slanguitdr., waarbij met muziek ‘geld’ wordt bedoeld; eigenlijk een zinspeling op het aangename, rinkelende geluid. Koster Henke vermeldt muziekdoos met de bet. ‘brandkist’. D’r zit muziek in dat niezer. (Harry Boting: Nog meer jatmous, 1967) Maar die beste tijd is voorbij. Nou zitje in de Al- casar of in het Kristallen Paleisje hangt rond in de Coney Is...

2020-01-08

Muziek

Het woord is afgeleid van het Grieksche woord „moesika”, eigenlijk: „de kunst der muzen”, welke „muzen” dan volgens de oude mythologische opvatting speciaal de godinnen van zang en dans (rhythme) waren. De wezenlijke elementen der muziek zijn, voor ons besef althans, rhythme, melodie en harmonie. In de muziekleer wordt verder veelal ook nog gehandeld over de vormleer, d. i. de kunst van de toepassing der vormen als b.v. symphonie, sonate, en dergelijke; bovend...

2017-12-04

muziek

muziek - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) door mensen geordend akoestisch fenomeen binnen een afgebakend tijdsinterval De traditionele elementen van muziek zijn: ritme, melodie en harmonie. de muziek van Bach 2. toonkunst muziek maken aan ~ doen 3. voor reproductie van compositie vastgelegde muziek 4....