2019-10-16

Adam

Adam, de eerste mens, die zijn bestaan in het paradijs begon, door Eva’s appel tot de zonde werd verleid en stamvader van de mensheid werd; (fig.; in verg.) oermens, prototype van de mens of van de man, ook genoemd om iets uit lang vervlogen tijden te karakteriseren, of ter aanduiding van een naakte of eenzame man. Adamsappel, het vooruitstekende bovenste gedeelte van het strottenhoofd bij de man. In adamskostuum, naakt. Adam wordt in de verschillende lezingen van het scheppingsverhaal in Ge...

2019-10-16

Adam

Adam is het Hebreeuwse woord voor ‘mens’ of ‘mensheid’, en tevens de benaming van de door God geschapen mens: Adam (genesis 5: 1). Paulus noemt Christus de nieuwe Adam om aan te duiden dat met Christus een nieuwe verhouding tussen God en de mensen is geschapen (Romeinen 5).

2019-10-16

ADAM

ADAM - methylenedioxymetamfetamine, een synthetische samenstelling door de farmaceutische firma Merck uit Darmstadt reeds in 1914 ontwikkeld. Afgekort tot MDMA en beter gekend onder de andere slangbenaming ecstasy. In Nederland vnl. gesignaleerd in de trendy discotheken van de Randstad sinds 1985. De naam ADAM heeft wellicht te maken met het feit dat een variant van deze drug EVE genoemd wordt.

2019-10-16

Adam

Adam - andere naam voor ecstasy, een synthetische drug (designer drug), door de farmaceutische firma Merck uit Darmstadt al in 1914 ontwikkeld. Farmaceuten spreken van ‘methyleen-dioxymetamfetamine’, afgekort tot MDMA. Omstreeks 1985 voor het eerst in Nederland gesignaleerd. Gebruikers ervan moeten voornamelijk gezocht worden in trendy kringen in de Randstad. De naam is wellicht een staaltje van ‘backslang’, een speciaal taalgebruik waarbij alle woorden omgedraaid worden. Het zou dan een...

2019-10-16

Adam

Adam in de Hebreeuwsche taal zoon der aarde, zoo heette, volgens de Bijbelsche overlevering, de eerste mensch en de stamvader van het menschelijk geslacht. Wij vinden in den aanvang van het boek Genesis twee verhalen omtrent de schepping van den mensch. Het eerste (I: 26—30) is zeer eenvoudig en vermeldt, dat God op den zesden dag man en vrouw geschapen heeft naar zijn beeld, en dat de mensch tot heer is gesteld over al het geschapene. Het tweede (II en III) levert eene van de diepzinni...

2019-10-16

Adam

Adam - Eigennaam 1. (mannelijke naam) een jongensnaam 2. naam van de eerste mens volgens de Bijbel die samen met Eva in het paradijs zou hebben vertoefd Woordherkomst naam van de eerste mens

2019-10-16

Adam

Hebreeuws 'mens'; volksetymologisch in verband gebracht met adama 'bodem' en Edom 'rood'. Volgens de Bijbel is Adam de stamvader van het menselijk geslacht (Genesis 2). De naam kwam in het westen vrij vroeg in gebruik: Socin: Adam Presbiter 778, Rheinland omstreeks 890. Gezien het vroege voorkomen ziet Littger er een 'Angleichung' in aan een vleivorm van een Germaanse naam met Ada- en -m- in het tweede lid: Adam(o). In het Nederlands taalgebied in het begin van de 12e eeuw al aangetroffen.

2019-10-16

Adam

ADAM, m. (-s), naam van den eersten mensch — kinderen van Adam, de menschen; — neef van Adams wege, zeer verre neef, zoodat men moeilijk den graad van bloedverwantschap zou kunnen uitrekenen; — (fig.) stamvader; — de geneigdheid tot zonde: de oude Adam kwam weer boven bij hem; de oude Adam kijkt uit de moouw; den ouden Adam afleggen, de oude geneigdheid tot zonde laten varen, zich beteren; — als de rechte Adam komt, gaat Eva mee, gezegd tegen een meisje die beweert niet te willen trouw...

2019-10-16

Adam

Adam [Hebr., man van de adama, aarde, mens; hangt samen met de stam dm, rood zijn, nl. van het akkerland], m. (-s), 1. volgens de bijbel: naam van de eerste mens ; kinderen van —, mensen; neef van Adams wege, zeer verre neef, zodat men moeilijk de graad van bloedverwantschap zou kunnen uitrekenen; 2. (fig.) stamvader; 3. ingeschapen aard, m.n. de geneigdheid tot zonde: de oude — kwam weer boven; de oude — afleggen, zich verbeteren; 4. als de rechte komt, gaat Eva mee, gezegd tegen een meis...

2019-10-16

Adam

Adam - volgens het boek Genesis de eerste mensch, van wien dus het geheele menschengeslacht afstamt. Het woord „Adam” bet. „mensch”, en is afgeleid van het Hebr. woord adama dat „aarde” beteekent. „Mensch” is dus „aardewezen”. Overigens legt het verhaal van de menschenschepping in Gen. 1, 26—31 er allen nadruk op, dat de mensch principieel van alle andere schepselen verschilt. Hij wordt op een aparte manier door God geschapen en neemt een aparte positie in. Evenals tal van...

2019-10-16

Adam

De eerste mens, die volgens het bijbelboek Genesis geschapen werd en van wien wij dus allen afstammen. De naam Adam betekent „aardewezen”. Later werd, naar wij in Genesis lezen, uit één van Adams ribben de eerste vrouw, Eva, geschapen. Adam en Eva woonden in het paradijs en werden later hieruit verdreven omdat zij, tegen Gods gebod in, hadden gegeten van den boom der kennis van goed en van kwaad. De zin van dit verhaal laten wij buiten beschouwing.De „adamsappel&...

2019-10-16

Adam

De moeder van Eva.