2020-02-25

Aanwijzing

1. Voorschrift hoe het Openbaar Ministerie zijn taak moet vervullen. Er is bijvoorbeeld een aanwijzing over de rol van een officier van justitie bij risicowedstrijden in het betaald voetbal. 2. Officieel bevel van de minister van Justitie aan het Openbaar Ministerie om een zaak op een bepaalde manier af te handelen.

2020-02-25

Aanwijzing

Een onderdeel uit de aanbestedingsprocedure. Indien bv. bepaalde zaken betreffende bouwterrein en omgeving niet afdoende in bestek en tekeningen omschreven kan worden, dan kan de aanbesteder zo nodig een aanwijzing ter plaatse organiseren.

2020-02-25

Aanwijzing

Een aanwijzing is een dwingende opdracht van de treindienstleider aan de machinist om de infradelen met de aangegeven restricties te berijden. Een aanwijzing gaat altijd boven alle andere opdrachten. Aanwijzingen zijn nader gespecificeerd in de “Bevoegdheidsregeling Aanwijzingen”; deze is in de vorm van tekst en te gebruiken templates. Aanwijzingen vormen een belangrijk onderdeel voor vervoersregelingen.

2020-02-25

Aanwijzing

Een aanwijzing is een beleidsdocument met dwingende regels met betrekking tot de uitoefening van taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie.

2020-02-25

aanwijzing

aanwijzing - Nederlandse vertaling van Engelse term assignment uit de optiehandel: houdt in dat iemand aan zijn verplichting uit een optietransactie moet voldoen. Dat komt voor als iemand een optie heeft geschreven (zie schrijven). Bij een geschreven calloptie moet de schrijver de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel, leveren, bij een geschreven putoptie moet de schrijver de onderliggende waarde afnemen.

2020-02-25

aanwijzing

aanwijzing - Zelfstandignaamwoord 1. het aanwijzen De aanwijzing hielp om de plek op de kaart te vinden. 2. een vingerwijzing, het vermoeden De enorme stapel lege stembiljetten was een aanwijzing dat er fraude gepleegd was. Woordherkomst Naamwoord van handeling van aanwijzen met het achtervoegsel -ing.

2020-02-25

aanwijzing

Aanwijzing - v. (-en), de daad van aanwijzen; het aangewezene; (bouwk.) de aanwijzing zal a. s. Dinsdag plaats hebben, het geven van inlichtingen omtrent het te bouwen perceel; (zeew.) de door het kompas aangewezen hemelstreek; (strafz.) feiten, gebeurtenissen en omstandigheden die eene misdrijf of den dader ervan aanwijzen; ook: assignatie.

2020-02-25

aanwijzing

aanwijzing - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-wij-zing 1. een signaal van hoe het is ♢ dat is een aanwijzing dat hij gelukkig is 2. beschrijving van hoe je iets moet doen ♢ je moet de aanwijzingen van de leraar goed opvolgen Zelfstandig naamwoord: aan-wij-zing de aanwijzing ...

2020-02-25

aanwijzing

aanwijzing - v. (-en), 1. het aanwijzen; 2. afzonderlijke daad van aanwijzen: de bestekken liggen ter lezing en de architect zal a.s. dinsdag in loco de nodige aanwijzingen doen, de nodige inlichtingen geven; 3. het aangewezene: de aanwijzing van een meter aflezen; 4. middel ter aanwijzing; (handel) schriftelijke opdracht tot betaling of levering aan een derde; 5. — op de schatkist, assignatie; 6. handeling, vaak mededeling of voorschrift, op het gebied van het staats- of bestuursrecht . De aa...

2020-02-25

aanwijzing

Iemand een aanwijzing geven. neutralere benaming voor ‘iemand een uitbrander, een standje geven’. Vooral ambtelijk jargon. Vermeld door Reinsma (1999).

2020-02-25

Aanwijzing

Aanwijzing - 1) (bij aanbestedingen), vóór dat de inschrijving op een uit te voeren technisch werk plaats heeft, worden de gegadigden saamgeroepen bij welke gelegenheid zij van de directie van het werk nadere inlichtingen en aanwijzingen omtrent de uitvoering krijgen. In den regel wordt de a. gehouden op het werk zelf en wordt het daarbij besprokene vastgelegd in een „protocol van aanwijzing” dat door de aanwezige gegadigden onderteekend wordt. 2) (in het strafproces), onder aanwijzingen w...

2020-02-25

Aanwijzing

Aanwijzing - zie Assignatie.

2020-02-25

aanwijzing

Uitleg vanwege de opdrachtgever van de uit te voeren werkzaamheden voorafgaande aan een (zie) aanbesteding, voor zover iets niet duidelijk mocht zijn uit bestek en voorwaarden.

2020-02-25

aanwijzing

v. -en (1 de daad van aanwijzen; 2 het aanwijzende: opheldering, voor-, inlichting; 3 assignatie): 1 de fout kun je zonder wel vinden; 2 dit feit was een voor de politie, vingerwijzing; België (rechtst.) van schuld; 3 een op de schatkist.