2020-01-26

Aansprakelijkheid van de lidstaten

Lidstaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor aan particulieren veroorzaakte schade als gevolg van schending van het EU-recht. Dit geldt voor alle organen van een lidstaat, met inbegrip van de rechterlijke macht. Dit is door het Hof van Justitie vastgesteld in de arresten ‘Brasserie du Pecheur’ (C-46/93) en ‘Factortame’ (C-48/93). Voor aansprakelijkheid moet voldaan zijn aan dezelfde drie voorwaarden die gesteld zijn aan aansprakelijkheid van de EU (zie aansprakelijkheid van de EU)....

2017-01-10

Lidstaten

Er horen 28 lidstaten bij de EU. In de landen van de EU is er vrede, democratie en een stabiel rechtsstelsel. Door economische samenwerking is er meer welvaart. Elk Europees land dat deze beginselen deelt, kan een aanvraag indienen voor lidmaatschap.

2015-05-20

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting die men volgens de wet heeft ten aanzien van wat men doet of nalaat. Aansprakelijkheid kan vrijwillig zijn aangegaan (bijv. bij een contract) of door de wet zijn opgelegd. Aansprakelijkheid door de wet werd vaak gezien als het wezenlijke verschil tussen enerzijds klassieke en anderzijds sociaal-economische rechten. De klassieke rechten zijn meestal omgezet in wettelijke regels die de overheid bij niet-naleving aansprakelijk maken. Zo kan compensatie worden ge...

2017-05-05

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid wordt binnen de Wbb gebruikt om de verantwoordelijkheden en verplichtingen van een initiatiefnemer te definiëren.

2017-12-04

lidstaten

lidstaten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord lidstaat

2017-11-14

aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid - v., de vervolgbaarheid wegens veroorzaakte schade: de verplichting om zich wegens zijne handelingen te verantwoorden.

2019-03-13

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid - Hartzfeld, C. A. J., Over aansprakelijkheid naar geldend recht van oprichters en commissarissen bij Naamlooze Vennootschappen tegenover deelnemers. f 0.40.

2019-01-17

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid - (verantwoordelijkheid), het verbonden zijn voor de rechtsgevolgen van eenige daad of eenig ander feit. Men onderscheidt strafrechtelijke en burgerrechtelijke a., naar gelang de rechtsgevolgen liggen op het gebied van het strafrecht of van het burgerlijk recht. De burgerr. a.(zie ookVERBJNTENIS) kan gegrond zijn 1) óf op overeenkomst óf op een ander feit, b.v. onrechtmatige daad; 2) óf op eigen óf op anderer handelen. Het laatste kan b.v. het geval zijn, waar men wordt ver...

2017-03-27

aansprakelijkheid

aansprakelijkheid - Juridische term die aangeeft dat een persoon (aandeelhouder) of een bedrijf uiteindelijk verantwoordelijk is voor de afspraken die een bedrijf heeft gemaakt met anderen. Zie ook aandeelhoudersaansprakelijkheid.

2017-11-14

aansprakelijkheid

aansprakelijkheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-spra-ke-lijk-heid 1. het aangesproken kunnen worden op wat er gebeurd is, er eventueel voor moeten betalen ♢ de deuk in het spatbord valt onder zijn aansprakelijkheid 1. wettelijke aansprakelijkheid [aangesproken kunnen worden op aangerichte schade] Zelfstandig naamwoord...

2018-12-22

aansprakelijkheid

aanspra'kelijkheid, v. (-heden), 1. vervolgbaarheid wegens veroorzaakte schade; 2. de verplichting om zich desverlangd wegens zijn handelingen te verantwoorden. Aansprakelijkheid kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk zijn. Strafrechtelijke aansprakelijkheid betekent dat men ter zake van een strafbaar feit vervolgd kan worden. Burgerrechtelijk aansprakelijk wil zeggen dat men ter zake van een verbintenis in rechte kan worden betrokken. Burgerrechtelijk aansprakelijk dient onderscheiden te worde...

2016-12-30

Aansprakelijkheid van de EU

De EU kan aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door haar instellingen of personeelsleden in de uitoefening van hun functies. Voor aansprakelijkheid wegens een onrechtmatige gedraging moet voldaan zijn aan de volgende drie (cumulatieve) voorwaarden: • Er moet een schending zijn van een voorschrift van Unierecht dat ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen; en • De schending moet voldoende gekwalificeerd zijn, dat wil zeggen dat de instelling de grenzen die aan zij...

2017-10-31

aansprakelijkheid

aansprakelijkheid - Zelfstandignaamwoord 1. verantwoordelijkheid, vervolgbaarheid 2. verplichting om zich te verantwoorden Woordherkomst Afgeleid van aansprakelijk met het achtervoegsel -heid.

2017-03-28

wettelijke aansprakelijkheid

wettelijke aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid die burgers krachtens de wet hebben ten aanzien van hun daden. In sommige gevallen zijn burgers verplicht een verzekering te sluiten tegen zo’n aansprakelijkheid, bijvoorbeeld als men een motorvoertuig bestuurt. Ook de aansprakelijkheid die leden van een coöperatieve vereniging hebben valt hieronder; elk lid is aansprakelijk voor een evenredig deel van de schuld van de coöperatie.

2017-03-27

beperkte aansprakelijkheid

beperkte aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid van leden van een coöperatie, besloten vennootschap of naamloze vennootschap die niet verder reikt dan de inleg of een bepaald bedrag dat in de statuten van de coöperatie is vastgelegd.

2018-12-06

Beperkte aansprakelijkheid

Beperkte aansprakelijkheid - zie AANSPRAKELIJKHEID.

2019-01-17

Solidaire aansprakelijkheid

Solidaire aansprakelijkheid - Hoofdelijke aansprakelijkheid.

2019-01-24

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid - zie HOOFDELIJKHEID.

2016-12-30

Kandidaat-lidstaten

Een kandidaat-lidstaat is een land dat lid wil worden van de Europese Unie en waarvan de aanvraag officieel is aanvaard door de EU.

2019-03-13

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid - de aansprakelijkheid van ieder vennoot voor het geheele bedrag der schulden door de vennootschap aangegaan. Zij bestaat o.a. voor de vennooten eener firma, bij debiteuren gewoonlijk alleen uit overeenkomst.