Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 26-05-2015

2015-05-26

World Trade Organisation (WTO)

betekenis & definitie

De Wereldhandelsorganisatie werd in 1995 opgericht als opvolger van de General Agreement on Tariffs and Trade. Haar doelstelling is het bevorderen van goed geregelde en eerlijke handel, door een breed scala van regelingen en verdragen op deelgebieden.

Begin 2009 telde de organisatie 153 leden en bestreek ze 95% van de wereldhandel.

De World Trade Organisation is bekritiseerd als een organisatie die de negatieve effecten van globalisering, vooral macht- en inkomensongelijkheid, versterkt door het vrijmaken van handel. De WTO zou:
- vooral de belangen van ontwikkelingslanden ondergeschikt maken aan die van rijke landen;
- commerciële belangen zwaarder laten wegen dan ontwikkeling; bijdragen aan verslechtering van het milieu;
- het gebruik van genetische manipulatie in de voedselketen afdwingen; werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden vernietigen;
- gedomineerd worden door lobby van machtige bedrijven;
- en in het algemeen ondemocratisch van aard zijn.

Daartegen voert de organisatie in dat zij juist door haar regelingen wil bijdragen aan een rechtvaardiger verdeling van goederen en diensten; machtige landen en bedrijven met internationale regels aan banden wil leggen; de voedselzekerheid garanderen door dwingende maatregelen gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten; en het democratisch gehalte van de wereldgemeenschap versterken door een forum te bieden juist aan landen die zich op de vrije internationale markt onvoldoende kunnen doen gelden.

Amnesty ondersteunt het streven om de internationale handel door afspraken en controle te reguleren, als dat de naleving van mensenrechten, arbeidsnormen en andere beginselen versterkt. Amnesty drong onder meer aan op een zodanige WTO-regeling voor het intellectueel eigendom dat ontwikkelingslanden niet door patenten worden verhinderd om goedkope of gratis medicijnen ter beschikking te stellen voor het bestrijden van epidemieën.