Positieve agency theorie betekenis & definitie

Positieve agency theorie is de oudste stroming binnen de agency theorie en is voornamelijk gericht op organisatorische principaal-agentrelaties, in het bijzonder die tussen aandeelhouders en het management. De stroming verschaft oplossingen om het belangenconflict en de informatie-asymmetrie tussen de principaal en de agent, bekend als het principaal-agentprobleem, te verkleinen.

Uit de positieve agency theorie komt naar voren dat drie oorzaken ten grondslag liggen aan het principaal-agentprobleem. Ten eerste geven managers van nature de voorkeur aan laag intensief werk, wat niet in het belang is van aandeelhouders; dit levert een belangenconflict op. Bovendien ontstaat een principaal-agentprobleem wanneer de risicobereidheid van de principaal en de agent uiteenlopen. Over het algemeen geven managers de voorkeur aan minder risicovolle beleggingen dan aandeelhouders. Ten derde hebben managers en aandeelhouders vaak een verschillende tijdshorizon. Veelal werken managers slechts voor een beperkte periode bij een organisatie, wat kan leiden tot het investeren in projecten met een hoog rendement op korte termijn, in plaats van te kiezen voor voordelen op de lange termijn.

Volgens de positieve agency theorie kan de principaal twee mechanismes toepassen om het principaal-agentprobleem op te lossen. Het belangenconflict kan worden verkleind door een op resultaat gebaseerd contract af te sluiten met de agent. Dit houdt in dat de agent wordt beloond op basis van zijn of haar behaalde resultaten. Een deel van het principaal-agentprobleem, namelijk het belangenconflict, kan derhalve worden aangepakt door de agent op een juiste manier te incentiveren (stimuleren). Vervolgens kan informatie-asymmetrie teniet worden gedaan door het toepassen van monitoring en/of het beperken van de handelingsvrijheid van de agent. De onderliggende aanname hiervan is dat de agent zal zich eerder in het belang van de principaal gedragen wanneer de principaal informatie heeft om het gedrag van de agent te verifiëren.