Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Gemeenschap van goederen

betekenis & definitie

Van het oogenblik af van de sluiting van een huwelijk, bestaat er van rechtswege algeheele gemeenschap van goederen tusschen de echtgenooten, tenzij daaromtrent bij huwelijksche voorwaarden andere bepalingen zijn gemaakt. De gemeenschap omvat ook de goederen, welke de echtgenooten om niet verkrijgen, tenzij erflater of schenker uitdrukkelijk het tegendeel heeft bepaald.

Alle vruchten en inkomsten, staande het huwelijk genoten, zoomede alle winsten, vallen onder de gemeenschap, evengoed als de schulden vóór of na het huwelijk gemaakt. De gemeenschap kan na het huwelijk niet door onderlinge overeenkomst worden gewijzigd. De man beheert de goederen der gemeenschap, maar kan door schenking er niet over beschikken, tenzij ten behoeve van zijn kinderen. Hij mag bij schenking zich niet het vruchtgebruik voorbehouden. De gemeenschap wordt ontbonden door echtscheiding, door scheiding van tafel en bed en door scheiding van goederen na overlijden. Zijn er minderjarige kinderen, dan is de overlevende echtgenoot verplicht een boedelbeschrijving te doen opmaken binnen drie maanden na het overlijden. Blijft de boedel onverdeeld, dan mag dat nimmer nadeel, alleen voordeel voor de kinderen opleveren.