Wat is de betekenis van Gemeenschap van goederen?

2018
2021-07-27
Martens Scheidingsadvies

Divorce advisory

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen is een samenleving in de vorm van een huwelijk, (geregistreerd) partnerschap of (duurzame) samenwoning waarin alle inkomsten, vermogens en schulden gemeenschappelijk bezit is van beide partners.

2005
2021-07-27
Mens en recht

Mens en recht

gemeenschap van goederen

Goederen en vermogen in het huwelijk die toebehoren aan beide echtgenoten.

1981
2021-07-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gemeenschap van goederen

Huwt men zonder huwelijkse voorwaarden, dan is alles wat de echtgenoten in het huwelijk meebrengen en wat tijdens het huwelijk door hen verworven wordt, hun gemeenschappelijk eigendom. Wel kan, behoudens enkele uitzonderingen, ieder der echtgenoten die goederen besturen die door hem zijn verworven.

1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gemeenschap van goederen

voor Ned. echtparen het vermogensstelsel waarin zij gehuwd zijn, voorzover zij daarvan niet bij ➝huwelijksvoorwaarden zijn afgeweken. De gemeenschap van goederen omvat aan baten alle goederen van de beide echtgenoten; deze goederen worden gezamenlijk eigendom van de echtgenoten en zullen na de ontbinding der gemeenschap van goederen moeten worden g...

Lees verder
1949
2021-07-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gemeenschap van goederen

van rechtswege bestaande vanaf de huwelijksvoltrekking, waardoor alle baten en lasten der echtgenoten van vóór of na de huwelijksvoltrekking gemeenschappelijk worden onder beheer van de man. z verder: huwelijksgoederenrecht.

1937
2021-07-27
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gemeenschap van goederen

Van het oogenblik af van de sluiting van een huwelijk, bestaat er van rechtswege algeheele gemeenschap van goederen tusschen de echtgenooten, tenzij daaromtrent bij huwelijksche voorwaarden andere bepalingen zijn gemaakt. De gemeenschap omvat ook de goederen, welke de echtgenooten om niet verkrijgen, tenzij erflater of schenker uitdrukkelijk het te...

Lees verder
1933
2021-07-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

1926
2021-07-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gemeenschap van goederen

(Hand. 2 : 44—45 en 4 : 32—35). Wij lezen in deze teksten van een buitengewone inwerking van het geloofsleven der eerste Christenen op hun maatschappelijk samenleven. Een sterke invloed van het geestelijk leven der pasgestichte kerk op haar stoffelijk bestaan. Een zekere gemeenschap van goederen als vrucht van een innige gemeenschap der...

Lees verder
1916
2021-07-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen - Voor zoo verre bij huwelijksche voorwaarden niet anders is bepaald, bestaat tusschen echtgenooten van het oogenblik der voltrekking van het huwelijk van rechtswege algeheele g. v. g. Deze algeheele gem. wordt daarom ook wel als Wettelijke gem. aangeduid. Bij huw. voorwaarden kan de gem. worden beperkt en zelfs geheel uitg...

Lees verder
1910
2021-07-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen - gemeenschappelijk bezitsrecht over de goederen, door de echtgenooten bij het huwelijk ingebracht. Volgens het Burgerlijk Wetboek ontstaat in ons land van rechtswege gemeenschap van goederen, voor zoover daaromtrent bij huwelijksche voorwaarden geen beperkende bepalingen zijn gemaakt.

1870
2021-07-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gemeenschap van goederen

Zie onder Communismus en onder Huwelijk.