Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 14-08-2018

Rachel

betekenis & definitie

Rachel. Onder dezen naam vermelden wij :

Joachim Rachel, een Duitsch hekeldichter, geboren den 28sten Februarij 1618 te Lunden in Noord-Ditmarschen. Hij studeerde te Rostock en te Dorpat en werd daarna huisonderwijzer in Lijfland, voorts in 1652 rector te Heide in Dithmarschen, in 1660 te Norden in Oost-Friesland en eindelijk in 1667 te Sleeswijk, waar hij den 3den Mei 1669 overleed. Zijne „Satyrische Gedichte” zijn in 1664 en later meermalen in het licht gegeven.

Elise Rachel, bijgenaamd Félix, eene beroemde Fransche tragédienne. Zij werd geboren den 28sten Februarij 1820 te Mumpf in het Zwitsersche canton Aargau, behoorde tot een Israëlietisch gezin, voorzag sedert 1830 met hare zuster Sara in haar onderhoud door in de koffijhuizen te Parijs te zingen, en trad in 1833 op als tooneelspeelster in het Théâtre-Molière. Door tusschenkomst van Jouslin de la Salie, directeur van het Théâtre Français, werd zij toegelaten tot de lessen van het conservatoire, ontving er onderwijs in de declamatie van Saint-Aulaire en Samson, en debuteerde in den zomer van 1838 als Camille in „Les Horaces”. Weldra bleek het, dat zij door de treffende schakéring van hare hartstogtelijke, maar steeds waardige voordragt een nieuw leven zou kunnen schenken aan het klassieke Fransche treurspel. Zonder op schoonheid te kunnen bogen, bezat zij twee toovermiddelen: namelijk een bezielden blik en eene prachtige stem. Zij had er een uitmuntend gebarenspel en eene antieke kalmte aan toegevoegd, en muntte vooral uit in de voorstelling van sombere, verhevene hartstogten.

In 1840 verbond zij zich aan het Théâtre Français, waarbij haar een jaargeld werd toegekend van 60000 francs, benevens een jaarlijksch verlof van 3 maanden, om elders met hare talenten te woekeren. Zij bezocht dan ook nagenoeg geheel Europa, ook ons Vaderland, en behaalde telkens nieuwe lauweren. Zelfs in Amerika, te New-York, betrad zij het tooneel. Zij overleed den 3den Januarij 1858 op haar landgoed bij Cannes. Rachel was ongehuwd gebleven, maar liet toch 2 zonen na, van welke de oudste door den graaf de Morny erkend en door Napoleon III in den adelstand opgenomen werd. Drie zusters en een broeder van Rachel hebben desgelijks met goed gevolg hunne krachten aan het tooneel gewijd.