Nachtigal betekenis & definitie

Gustav Nachtigal, een vermaard reiziger in het binnenland van Afrika, geboren te Eichstätt bij Stendal den 23sten Februarij 1834, studeerde in de geneeskunde te Berlijn, Halle, Würzburg en Greifswald en was als officier van gezondheid werkzaam te Keulen, toen eene borstziekte hem in 1863 noodzaakte om zich naar Bone in Algérië te begeven. Later vestigde hij zich als geneesheer te Tunis en werd er lijfarts van den Chasnadar van den Bey, zoodat hij met het leger van Tunis een veldtogt bijwoonde tegen oproerige onderdanen.

Toen in 1868 Rohlfs te Tripolis de geschenken van den koning van Pruissen voor Omar, sultan van Bornoe, verzenden moest, werd Nachtigal op zijne aanbeveling met die taak belast. Nachtigal vertrok in Januarij 1869 van Tripolis, bereikte Fezzan en volbragt vanhier een merkwaardigen en gevaarlijken uitstap naar Tibesti, eene landstreek, die vóór hem door geen Europeaan was bezocht. Ter naauwernood aan den dood ontkomen, zette hij zijne reis voort en hield in Julij 1870 zijn intogt in Koeka, de hoofdstad van Bornoe. Terwijl hij hier zich vestigde, ondernam hij een belangrijken uitstap naar het ten noordoosten van het Tsadmeer gelegene Borgoe, alsmede naar het meer zuidelijke Bagermi. Zelfs slaagde hij er in, om in Maart 1873 terug te reizen over Wadai, Dar Foer en Kordofan, zoodat hij den 22sten November 1874 Caïro bereikte.

De belangrijke berigten, welke hij omtrent de bezochte landen mededeelde, verhieven hem tot een ontdekkingsreiziger van den eersten rang. Het Geographisch Genootschap te Parijs zond hem in het voorjaar van 1876 de groote gouden medaille. Reeds vroeger had het Afrikaansch Genootschap in Duitschland hem tot voorzitter benoemd, en nog steeds bekleedt hij te Berlijn die betrekking. Op de conferentie te Brussel (Augustus 1870) ter vorming van eene internationale vereeniging tot het bevorderen der beschaving in de binnenlanden van Afrika, werd hij tot lid van het comité benoemd. Zijne mededeelingen zijn verspreid in verschillende geographische tijdschriften en hij houdt zich thans bezig met het schrijven van een uitgebreid werk.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018