Symbool betekenis & definitie

Een symbool is oorspronkelijk het woord de bij elkander behorende helften van een schrijftafeltje of een ring aan, waaraan gast vrienden elkander herkenden ; later was het in 't algemeen : een herkenningsteken en in overdrachtelijke beteekenis een zinnebeeld: d. w. z. een voorstelling onder een tastbaar beeld van een min of meer afgetrokken (abstract) begrip.

Zo zijn vele plechtige kerkelijke handelingen symbolen; bijv. de doop stelt de afwassing der zonden voor door het bloed van Christus; het brood hij het H. Avondmaal is — althans volgens Protestantsche beschouwing — het symbool van 't lichaam van Jezus, dat om der zondaren wil gebroken werd. Eveneens zijn verschillende voorwerpen symbolen van bepaalde begrippen geworden: de sta! (scepter, z. d. w.) is het symbool van macht; de lelie: het symbool der onschuld; een slang, die zichzelf in den staart bijt: de eeuwigheid (een cirkel, zonder begin oï eind) ; enz. Ook wereldlijke handelingen zijn soms symbolen, bijv.: de overgave der sleutels: de onderwerping der stad; het breken van den staf: een onherroepelijke veroordeling, enz.