Synoniemen van Symbool

2019-10-20

Symbool

Een symbool is een teken met een bepaalde betekenis. Door middel van verbanden of afspraken wordt duidelijk wat de betekenis van het symbool is. Het woord symbool stamt uit het Grieks: het woord symbolon betekent teken. Al heel vroeg begon men met het gebruik van symbolen. Omdat men nog niet kon schrijven, werden er symbolen gebruikt om aan te geven welke spullen eigendom van iemand waren. Deze symbolen werden huismerken genoemd, elk huis had zijn eigen symbool. Op deze manier was goed herkenbaa...

2019-10-20

Symbool

Een symbool is een zinnebeeld, hetgeen in de filosofie en de psychologie wil zeggen: een teken met een hogere en/of geestelijke betekenis, die door een stoffelijke inhoud wordt voorgesteld of gesuggereerd. Het symbool is meer dan een willekeurig teken waaraan men door gewoonte of afspraak een bepaalde betekenis hecht. In het beeld zelf, hoewel versluierd, is de betekenis aanwezig. Reeds de primitief-religieuze mens was omringd met symbolen die hem het bovenzinnelijke deed aanschouwen. Voor de an...

2019-10-20

Symbool

Symbool is de Griekse vertaling van symballein. In Griekenland was het vroeger de gewoonte dat twee vrienden, wanneer ze elkaar langere tijd niet zouden zien, een ring of een voorwerp doormidden braken, om de stukken bij het weerzien weer aaneen te voegen. Dat wil zeggen een psychische realiteit, in dit geval een vriendschap, komt materieel tot uitdrukking door het breken en weer samenvoegen van een voorwerp. De oosterse kerk verstaat onder ‘symbolon’ nog altijd de geloofsbelijdenis, omdat d...

2019-10-20

Symbool

Een symbool is een zinnebeeld, betekenis toegekend aan dingen of verschijnselen die zintuiglijk waarneembaar zijn, maar die iets anders vertegenwoordigen dat zelf onzichtbaar en abstract is.

2019-10-20

Symbool

Zie teken en symbool.

2019-10-20

symbool

symbool - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap), (natuurkunde), (wiskunde) een genormeerd teken om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden Rad is het symbool voor radiaal. 2. (sociologie) een figuur, karakter of teken dat een bepaald idee, concept of object representeert Voor de Olympische Spelen heeft men het symbool met de vijf ringen, die de verenigde werelddelen verbeelden.

2019-10-20

Symbool

Een symbool is oorspronkelijk het woord de bij elkander behorende helften van een schrijftafeltje of een ring aan, waaraan gast vrienden elkander herkenden ; later was het in 't algemeen : een herkenningsteken en in overdrachtelijke beteekenis een zinnebeeld: d. w. z. een voorstelling onder een tastbaar beeld van een min of meer afgetrokken (abstract) begrip. Zo zijn vele plechtige kerkelijke handelingen symbolen; bijv. de doop stelt de afwassing der zonden voor door het bloed van Christus; het...

2019-10-20

Symbool

Het symbool staat centraal in Jungs denken. Het verwijst naar een naam of beeld, iets dat we kennen uit ons dagelijks leven, maar dat behalve de voor de hand liggende betekenis ook andere connotaties (gevoelswaarden) kan hebben. Alle producten van het onbewuste die tot het bewustzijn doordringen, doen dit als symbolische boodschappen. Jung beschouwt het symbool als een sleutel tot het ontsluiten van gevoelens en neigingen die anders voor ons verborgen zouden blijven. Droomsymbolen brengen boodsc...

2019-10-20

Symbool

Een symbool is een teken ter aanduiding of onderscheiding van een geografisch object of verschijnsel in de kaart. Er wordt onderscheid gemaakt in puntsymbolen, lijnsymbolen en vlaksymbolen.

2019-10-20

symbool

Een symbool (ook zinnebeeld) is een een concrete voorstelling (1) waardoor iets algemeens of iets met een diepere betekenis (1) wordt aangeduid; zie ook symbolisch kleurgebruik.

2019-10-20

symbool

Symbool betekent in het algemeen: een teken dat alleen betekenis heeft omdat er volgens afspraak betekenis aan is toegekend. In de wiskunde is het de abstracte weergave van een reken-wiskundig probleem, dat wil zeggen de weergave in getallen/sommen. In de didactiek van Wizwijs worden symbolen alleen gebruikt op het hoogste handelingsniveau. De leerlingen leren eerst rekenen met concrete materialen, daarna met realistische presentaties daarvan, daarna met schematische presentaties en ten slotte p...

2019-10-20

Symbool

Een symbool is een nationaal of internationaal genormeerde notatie om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden. Voorbeeld: C (koolstof). De spellingregels voor symbolen gelden ook voor valutatekens, zoals £ (pond sterling) en ? (euro).

2019-10-20

symbool

symbool - zelfstandig naamwoord uitspraak: sym-bool 1. figuur om iets anders aan te duiden ♢ een hart is het symbool van de liefde Zelfstandig naamwoord: sym-bool het symbool de symbolen het symbooltje Synoniemen teken

2019-10-20

Symbool

Een beeld of teken dat naar een andere betekenis verwijst. Bijvoorbeeld: een hartje staat voor liefde of vriendschap.

2019-10-20

Symbool

Teken dat naar iets anders verwijst, zonder dat er een intrinsiek en vast verband is tussen het teken en datgene waar het naar verwijst.

2019-10-20

Symbool

Symbool - o. (...bolen), zinnebeeld: het symbool der gerechtigheid; godsdienstleus; geheimzinnig herkenningsteeken.

2019-10-20

Symbool

Symbool, van het aan 't Grieksch ontleend Latijnsch woord symbolum, noemt men een kenmerk, een teéken, eene leus, — voorts een zinnebeeld als uitwendig teeken eener handeling of gezindheid. Bij de Heidensche eeredienst was het inzonderheid in de mystériën (geheimnissen) een zinnebeeld van iets hoogers, een teeken of wachtwoord, waardoor de ingewijden elkander herkenden. Iets dergelijks zijn de symbolen der Vrijmetselaars-orde. In de Christelijke Kerk bezigde men dat woord ter aanduiding van...

2019-10-20

Symbool

Symbool - (krist.), zie INDICES.

2019-10-20

symbool

symbool - Afbeeldingen (abstracte tekens, figuren of objecten) die een bepaald concept tot uitdrukking brengen.

2019-10-20

symbool

symbool - o. (symbolen), zinnebeeld; godsdienstleus; geheimzinnig herkenningsteeken

2019-10-20

Symbool

Een symbool is een zinnebeeld d.w.z. de in een beeld uitgedrukte gedachte of betekenis van een begrip of een zaak. Meestal gebruikt men de symbolen voor abstracte begrippen, b.v. geloof, hoop, liefde, reinheid, vrede, enz. We kunnen ons een liefdevolle moeder, een gelovig kind voorstellen, maar van de liefde of het geloof op zichzelf kan niemand' zich een afbeelding denken. Toch wil de mens ook deze begrippen in een vorm uitdrukken. Daarom heeft men voor geloof, hoop en liefde de symbolen k...

2019-10-20

symbool

o. i zinnebeeld, teken; 2 korte samenvatting v. d. geloofsbelijdenis.