Discipline betekenis & definitie

betekent tucht: de orde, de tucht en de gehoorzaamheid aan de vastgestelde bepalingen, die gehandhaafd moeten worden. Op school moet discipline heersen, d.w.z. je mag er maar niet precies doen, wat je wilt, maar moet je onderwerpen aan de schoolorde.

Op hetzelfde beginsel berust o.a. ook de krijgstucht in het leger.

Een disciplinaire straf is een straf, die opgelegd wordt met het doel orde en tucht in een bepaald milieu te handhaven en die dus in dit opzicht staat tegenover de rechtelijke straf, welke bedoelt de rechtsorde in het algemeen te handhaven. In den regel wordt een disciplinaire straf dan ook niet door ’n rechter opgelegd, maar komt de disciplinaire macht en ’t recht om disciplinair te straffen toe aan een ieder, die krachtens zijn ambt boven anderen gesteld is of die met de opvoeding van anderen is belast.