School betekenis & definitie

Een school is een inrichting, waar men gemeenschappelijk onderwijs ontvangt. Ten aanzien van het Lager Onderwijs onderscheidt de Wet huis- en schoolonderwijs; huisonderwijs is onderwijs, dat gegeven wordt aan kinderen uit hoogstens drie gezinnen, niet in schoolgebouwen.

Het schoolonderwijs wordt in de eerste plaats verdeeld in algemeen-vormend onderwijs en vakonderwijs. Tot vakonderwijs behoren ambachtscholen, tekenscholen, industriescholen, kunstnijverheidscholen, naai-, kook- en huishoudscholen, rietvlecht- en textielscholen enz.

Het Hoger Onderwijs kent voorbereidende scholen (Gymnasia), Hogescholen, die in een bepaalde richting opleiden (handel, techniek, landbouw, veterinaire wetenschap) en Universiteiten.

Een lyceum is in den regel een combinatie van H.B.S. en gymnasium en de gymnasiale afdelingen behoren dus tot het Voorbereidend Hoger Onderwijs.

Een andere verdeling der scholen kan worden gemaakt in verband met de vraag, van wie de school uitgaat, wie haar bekostigt en dit houdt dan tevens vaak verband met de strekking van het onderwijs.

Bewaarscholen, lagere, middelbare of hogescholen, die gesticht en onderhouden worden door het Rijk of een Gemeente, zijn openbare inrichtingen. Alle overige zijn bizondere.

Openbare inrichtingen van Hoger Onderwijs zijn de Rijksuniversiteiten te Groningen, Leiden, Utrecht en de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Openbare Rijks-Hogescholen zijn de Technische Hogeschool te Wageningen, de Veterinaire Hogeschool te Utrecht; de Handelshogeschool te Rotterdam is een gemeentelijke, die te Tilburg een bizondere Hogeschool. De Vrije Universiteit te Amsterdam en de R.K. Universiteit te Nijmegen zijn bizondere inrichtingen van Hoger Onderwijs. Ook de verschillende inrichtingen tot opleiding van predikanten en geestelijken rekent men tot het Hoger Onderwijs.

De Christelijke H.B.S., Chr. gymnasia, Chr. Lycea en de overeenkomstige R.K. inrichtingen behoren tot het bizonder Middelbaar of Voorbereidend Hoger Onderwijs. Ook bij het Lager Onderwijs bestaan er naast openbare scholen nog christelijke, R.K.-, Joodse en neutrale bizondere scholen. Op de bizondere scholen wordt (met uitzondering van de neutrale bizondere school) het onderwijs gegeven in overeenstemming met een bepaalde geloofsbelijdenis.

Onder school verstaat men ook een bepaalde kunstrichting, vertegenwoordigd door een groep kunstenaars; — bij voorkeur schilders. Zo spreekt men van de school van Rembrandt, de Haarlemse school, de Haagse school uit de 19de eeuw, de Barbizonse school (Corot, Troyon, Millet enz.), ruimer van de Hollandse en de Vlaamse scholen.