Peter Knoope

CT (Counter-Terrorism) Expert

Gepubliceerd op 07-07-2016

2016-07-07

Terrorisme

betekenis & definitie

Terrorisme volgens de Nederlandse overheid: ‘het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden’.

Er zijn internationaal ruim tweehonderd verschillende definities van ‘terrorisme’ in omloop. Door het politieke karakter van het onderwerp bestaat er internationaal onder politici geen overeenstemming. Ten eerste is er de vraag ‘wie’ terrorist kan zijn. Met name over de vraag of, behalve niet-statelijke actoren, ook overheden terroristen kunnen zijn bestaat geen overeenstemming. Ten tweede is er de vraag `onder welke omstandigheden` geweld tot terrorisme gerekend kan worden. Met name de vraag of gewelddadige actie tegen een (buitenlandse) bezetter onder terrorisme valt is, op het niveau van de VN, niet opgelost.

Over de vraag ‘wat een terroristische daad is’ bestaat meer overeenstemming. In de meeste definities komen dezelfde ingrediënten voor:

1. Het gebruik van geweld, het dreigen met geweld of het faciliteren daarvan;
2. In combinatie met een politiek motief, dat wil zeggen het geweld of het dreigen daarmee is bedoeld om een politiek standpunt of politieke besluitvorming te beïnvloeden;
3. Gericht op intimidatie van burgers;
4. De inspiratie komt vanuit politieke, ideologische, religieuze of raciale overwegingen.

Op basis van een studie naar de mening van wetenschappers over de definitie van terrorisme komt terrorismedeskundige Alex Schmid tot een lijst van 12 kenmerken, voor een groot deel gelijk aan hierboven genoemde elementen. Uit de lijst blijkt dat wetenschappers minder moeite hebben om zowel geweld van repressieve statelijke actoren als verzet tegen bezetting onder terrorisme te laten vallen.

Bronvermelding