Premiekorting betekenis & definitie

Een werkgever ontvangt premiekorting- of vrijstelling voor het in dienst nemen of behouden van bepaalde werknemers. De bedragen variëren van € 7.000 gedurende drie jaren (de zogenaamde 'Mobiliteitskorting') tot € 2.000 (bijvoorbeeld voor het in dienst nemen van een Wajongere, vanaf 2016) op jaarbasis.

Voor de werknemersverzekeringen gelden de volgende premiekortings- en vrijstellingsregelingen. Dit zijn:
– Premievrijstelling oudere werknemers
– Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
– Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
– Premievrijstelling marginale arbeid
– Premiekorting jongere werknemers

De in deze categorieën vermelde premiekortingen gelden per kalenderjaar en mogen per aangiftetijdvak worden toegepast. In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst staan alle regelingen uitgebreid beschreven. Uiteraard mogen kortings- en vrijstellingsregelingen alleen worden toegepast als voldaan wordt aan alle wettelijke voorwaarden.

De verschillende regelingen cumuleren niet. Zodra er tegelijkertijd recht bestaat op meerdere kortingen gaat de premiekorting arbeidsgehandicapten voor. Het recht om Premiekorting ouderen- of jongeren toe te passen vervalt wanneer de premiekorting arbeidsgehandicapten mogelijk is.

Het kan voorkomen dat in een bepaald aangiftetijdvak onvoldoende premies zijn om een korting te verrekenen. Werkgevers mogen het resterende bedrag dan naar een eerder of later aangiftetijdvak binnen dat jaar doorschuiven, mits er daarvoor nog ruimte is. Over de jaargrens heen verrekenen is niet toegestaan. Voor doorschuiven is niet vereist dat de werknemer in dat aangiftetijdvak in dienst was. De ondernemer/werkgever zélf mag verrekenen met een aangifte gedaan onder een ander subnummer over hetzelfde of een later aangiftetijdvak van dat jaar.

Laatst bijgewerkt 11-02-2016